Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Catàleg de tràmits

Tràmits

FUE - Comunicació prèvia ambiental municipal

DescripcióComunicació prèvia de les activitats incloses a l'Annex III de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i no incloses a la llei 16/2015.

Aquestes activitats tenen una menor incidència ambiental i es sotmeten al règim d'intervenció on el titular posa en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

La comunicació ha de formalitzar-se un vegada acabades les obres i les instal·lacions necessàries, que han d’estar emparades per la llicència o comunicació d'obres corresponent i per les altres llicències sectorials necessàries.

Una vegada efectuada la comunicació, l’activitat por iniciar el seu exercici, SOTA LA RESPONSABILITAT EXCLUSIVA de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat l’adequació del local, sens perjudici que l’activitat ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial no ambiental, siguin preceptius.

En cas d'establiments alimentaris, presentar la Declaració de responsable d'establiments alimentaris.La comunicació no atorga a la persona o a l’empresa titulars de l’activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

Previ a la presentació de la Comunicació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana cal que es realitzi consulta prèvia al Servei d'Activitat (Av. de Pau Casals, 72 - 82)

La inexactitud o falsedat de les dades declarades comporta la impossibilitat de l'exercici de l'activitat des del moment que es tingui constància d'aquest fet, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives escaients.


Qui ho pot demanar? • El titular de l'activitat o el seu representant legal

Nota: 


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
 

Requisits previsInforme urbanístic favorable quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic o quan la llicència urbanística o la comunicació prèvia d'obres emparen expressament les obres o instal·lacions de l'activitat comunicada.


Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.


Obtenció de l'informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan es tracti d'activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.


Disposar de les certificacions ambientals específiques favorables, per aquells casos que l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. 


Disposar de la declaració d'impacte ambiental favorable, en el cas d'activitats situades en un espai natural protegit.


Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.


Disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau.


Documents que cal aportar • Model de Comunicació prèvia ambiental municipal
 • Qüestionari tècnic d’activitats
 • Contracte de manteniment de la instal·lació de protecció contra incendis
 • Butlletí de la instal·lació elèctrica actualitzat, degudament omplert per instal·lador elèctric autoritzat, conforme la instal·lació elèctrica del local no presenta defectes i s’adequa al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
 • Projecte signat per tècnic competent:

1- Per duplicat per activitat inclosa a l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.


2- Per triplicat per activitat inclosa a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, com a comunicació prèvia.


3- Per triplicat per activitat inclosa a l’annex I o II de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.


 • Certificat final d’instal·lació emès per tècnic competent
 • Sol·licitud de control inicial de l’activitat
 • Altres autoritzacions necessàries d’acord amb la normativa sectorial (legalització aparells elevadors, legalització aparells a pressió, autorització centre docent, autorització sanitària de funcionament.
 • Declaració conforme per instal·lar l’activitat no han realitzat cap tipus d’obra ( si escau).
 • Relació de veïns limítrofs (Nom, cognoms i adreça)


En cas  d’activitats incloses a l’annex I o II de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis:


 • Acta de control inicial favorable d’una Entitat Col·laboradora de l’Administració
 • Informe favorable conforme les condicions de protecció contra incendis acompleixen la normativa vigent.

En cas d’establiments alimentaris: 


Antelació amb què cal demanarLa comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).
 
Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.       Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.       Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.       Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.       Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.       Feu clic en continuar.
6.       Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Medi Ambient i Activitats


Termini per resoldre i notificarNo hi ha resolució


CostD'acord amb l'Ordenança Fiscal 4.5:
Taxa per la prestació dels Serveis d'intervenció administrativa en les activitats mitjançant llicència, comunicació o control.
 
 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Mitjans de pagamentEls que estableixi l’Ordenança Fiscal.


 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto