Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Catàleg de tràmits

Tràmits

FUE - Declaració responsable per activitats econòmiques innòcues incloses a la Llei 16/2015

DescripcióDeclarar a l'Ajuntament l'obertura d'una activitat econòmica classificada com innòcua, inclosa en l’Annex I de la Llei 16/2015. La comunicació ha de formalitzar-se una vegada acabades les obres i les instal·lacions necessàries d’acord amb la llicència urbanística o comunicació prèvia d’obres corresponent.


El titular de l’activitat ha de declarar sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.


En cas d’establiments alimentaris caldrà presentar Declaració de responsable específica per a establiments alimentaris.


Un cop efectuada la Declaració responsable, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l’administració per dur a terme qualsevol actuació de comprovació. La Declaració responsable no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat facultats sobre el domini públic, els servei públic o els bens col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.


Previ a la presentació de la declaració cal que es realitzi consulta prèvia al Servei d’Activitats (Av. Pau Casals, 72-82).


La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà d’un termini per corregir-la i/o perfeccionar-la, sense perjudici de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front, sens perjudici del dret de presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i des les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.
 


Qui ho pot demanar?  • El titular de l'activitat o el seu representant legal


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament: 


  • les persones jurídiques,
  • les entitats sense personalitat jurídica,
  • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previs  • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
  • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
  • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
  • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas.

Documents que cal aportarPer activitats NO alimentàries: Per activitat o establiments alimentaris:NOTA
: Només cal presentar un dels dos models, en funció de si es un establiment alimentari o no.


Antelació amb què cal demanarLa Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.    Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.    Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.    Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.    Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.    Feu clic en continuar.
6.    Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Medi Ambient i Activitats


Termini per resoldre i notificarNo hi ha resolució.


CostTaxa per la prestació dels Serveis Activitats Mitjançant Llicència, Comunicació o Control (Ordenança Fiscal 4.5 ) 

Taxa del procediment de comprovació de la declaració de responsable per l’obertura d’activitats considerades innòcues: 412,40 €.


 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Mitjans de pagamentEls que estableixi l’ordenança fiscal.


ObservacionsL'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient. Aquest procediment d'esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto