Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Catàleg de tràmits

Tràmits

Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer - Generalitat de Catalunya

DescripcióSol·licitar la subvenció per al pagament de lloguer per a l’any 2019, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.


Per a més informació: Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2019


Qui ho pot demanar? • Qualsevol persona que compleixi els requisits.

 


Requisits previs1. Tenir la residència legal a Catalunya.


2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu adreçar-vos a l'Oficina d'habitatge corresponent.


3. Ser titular, en qualitat d'arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat d'acord amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.


4. L'import màxim de lloguer a renda mensual per l'habitatge no pot ser superior a 600 euros, o en cas de famílies nombroses no pot ser superior a 900 euros.


5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.


6. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.


7. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.


8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.


9. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)


 


Documents que cal aportarLes persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre i Registre de la Propietat.

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què s'hagi autoritzat prèviament l'Administració per a la consulta, marcats amb (*), és:
 


1. Sol·licitud model


2. DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència.


En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació NIE.
 

3. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)


4. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:


5. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (exercici 2017), amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. Excepcionalment en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any de la convocatòria un canvi significatiu s’admetran els ingressos de l’any 2019 de la unitat de convivència. Si es tenen en compte ingressos actuals serà per tota la UC, no es barregen exercicis fiscals.(*)


6. Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.


7. En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior o en els ingressos de la declaració de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims per pagar el lloguer o hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general a justificar, ho farà per mitjà d'una declaració responsable.


8. Informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions, en cas que tots els ingressos d'una unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable.


9. Llibre de família, si s'escau.


10. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013: acreditació del compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.


- En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.


- En el cas de lloguers no documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts mensuals.


- En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.


11. Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2019 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts, a partir com a mínim del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i l'import.


12. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.


13. Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)


14. Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut anteriorment, com en casos de dació en pagament.


15. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.


16. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.


17. Títol de família nombrosa vigent. (*)


18. Títol de família monoparental vigent. (*)


19. Document acreditatiu de ser persona jove extutelada.


20. Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.


En tots els supòsits exposats, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.
 


Antelació amb què cal demanarFins al 29 de juny de 2018


 On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


Oficina Local d’Habitatge
Avinguda Pau Casals, 72-82
08192, Sant Quirze del Vallès

 


Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


CostNo hi ha taxes associades a aquest tràmit.


ObservacionsImport de la subvenció


 • L'import de la subvenció serà del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge amb un màxim de 2.400,00 € anuals per habitatge. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros.
 • Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.

 


Pagament de la subvenció


 • El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer per qualsevol dels mitjans següents: aportació de rebuts, informació facilitada per les entitats financers que col·laboren en la gestió d'aquestes prestacions o altres mitjans.
 • El pagament de la subvenció s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.
 • La subvenció es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.


No poden ser perceptores de les subvencions:

 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.
 • Les unitats de convivència que acreditin un import de la base imposable de l'estalvi (casella 405) que consta a la declaració de l'IRPF exercici 2017, superior a 500 €.
 • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.


Incompatibilitats

 • Aquestes subvencions són incompatibles, per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.
 • Són incompatibles per a tot l'any amb les subvencions atorgades pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a la mateixa finalitat.
 

Criteris de prioritatzació i valoració


 • Les sol·licituds es resoldran, segons la dotació pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, comparant les presentades en el termini establert, i aplicant la puntuació que s'estableix a la base 11 de les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
 • Per resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, després de l'aplicació dels criteris anteriors, es donarà prioritat a les persones que es trobin en la situació descrita a l'apartat 11.2.k) de les bases i, en defecte de l'aplicació d'aquest criteri, se seguirà l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto