Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Catàleg de tràmits

Tràmits

Ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès

DescripcióDonar suport als projectes de cooperació al desenvolupament  promoguts per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès.


Qui ho pot demanar?Entitats solidàries i ONG que formin part de la Mesa de Solidaritat i Cooperació.Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 •  Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previsRequisits establerts a les bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament promogut per les ONG i entitats solidàries per l’any 2017.


Hauran d’haver justificat documentalment les subvencions atorgades per l’Ajuntament en convocatòries anteriors. En el cas de projectes en curs aquesta obligació serà substituïda per la presentació dels informes acreditatius de la seva evolució.


Es podrà demanar, com a màxim, una subvenció anual per projecte, amb un màxim de dos projectes per entitat.


Documents que cal aportar
1- En el moment de la sol·licitud:


 • Sol·licitud model
 • Annex 1A
 • Annex 1B
 • Documentació acreditativa de la/les contrapart/s conforme estan legalment constituïda/es i que desenvolupen el projecte al terreny.
 • Mapes i referents de localització geogràfica de la zona on es desenvolupa el projecte.
 • Pla de treball del projecte a desenvolupar (cronograma).
 • En cas de construccions i instal·lacions, projecte tècnic amb plànols i pressupost d’obres.
 • Aval d'altres entitats participants o col·laboradores en el projecte.
 • Carta de recolzament al projecte de l’administració competent del territori. En el cas de no existir recolzament per part de l’administració, s’haurà de justificar el motiu.
 • Justificació de les subvencions que s’hagin pogut rebre a les convocatòries precedents d’aquest Ajuntament.
 • En el cas de projectes que s’estiguin executant, informes acreditatius de la seva evolució.
 • Justificació del reintegrament de subvencions anteriors que no s’hagin pogut justificar o acreditar la seva evolució.
 • Memòria documental de les activitats desenvolupades al municipi de Sant Quirze del Vallès, durant l’any anterior.


2- Per realitzar l'acceptació de la subvenció:


 • Model d'acceptació
 • Justificació documental de disposar dels recursos propis o provinents de tercers per portar a terme l'execució del projecte.3- Per justificar la subvenció:


 • Model de justificació
 • Annex 3A Memòria Justificativa
 • Annex 3B Liquidació econòmica
 • Original o fotocòpia compulsada legalment davant de notari de factures, rebuts i altres documents amb valor probatori corresponent a l’import subvencionat.
 • Exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa al projecte mostri la llegenda i anagrama de l’Ajuntament.
 • Informe d’un tercer avaluador ( Ajuntament, ambaixada o consolat d’Espanya a la zona, agència de cooperació, ONG acreditada,...).
 • En cas de projectes cofinançats: Justificació dels imports i la procedència dels fons provinents d’altres subvencions o fons propis.
 • En cas que la documentació justificativa estigui en un idioma diferent dels oficials a Catalunya: Traducció de la documentació.
 • Documents bancaris que acreditin el tipus de canvi existent entre la moneda local i l’euro, en la data de la transacció efectuada al país destinatari.

 


Antelació amb que cal demanar
Presentació sol·licitud de subvenció:
De l'1 al 30 d’abril de 2017. FORA DE TERMINI

Presentació d'acceptació de subvenció: Termini d'un mes a comptar des de l'endemà de rebre la notificació de l'acord d'atorgament.


Presentació justificació de subvenció: Termini d'un any i tres mesos després de la recepció de la subvenció.On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia) IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Cooperació i Solidaritat


Termini per resoldre i notificar6 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsPagament

Es realitzarà el pagament d’un 80% de la subvenció a l’entitat sol·licitant en els dos mesos posteriors a l’acord d’assignació d’ajuts, mitjançant transferència bancària, tenint en compte les disponibilitats de la Tresoreria i el Pla de disposició de Fons de l’Ajuntament.


Al cap de sis mesos des de la transferència feta per l’Ajuntament caldrà entrar per registre un informe de progrés i estat d’execució del projecte. Un cop lliurat aquest informe es farà efectiu el 20% restant de la subvenció.


Justificació


La Justificació final de l’ajut haurà de realitzar-se com a màxim tres mesos desprès de la finalització del projecte, presentant la documentació adient, segons el formulari oficial i la memòria justificativa.


Requisits que han de complir les factures a presentar per la justificació:


 • Ser originals o fotocòpies compulsades.
 • Han de dur la data de l’any que s’executi el projecte.
 • Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
 • Fer referència a despeses generades pel projecte objecte de la subvenció.
 • Reunió els requisits tècnics exigits per llei i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l’expedidor o raó social i del destinatari, NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i data de l’emissió).

Si la documentació presentada no compleix els requisits mínims establerts, la Regidoria de Solidaritat i Cooperació ho notificarà a l’entitat, la qual en un termini de 45 dies hàbils haurà d’esmenar-ho. Si aquesta esmena no es produís, es procediria a la revocació de l'ajut, i a l’inici del procediment de reintegrament, fet que impediria, a més, la concessió de noves subvencions a la següent convocatòria.


L’entitat promotora haurà de comunicar qualsevol canvi que afecti la realització del projecte. Si aquest canvi és substancial podrà comportar l’anul·lació de la subvenció i el requeriment de reintegrament.
 


 


 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto