Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Catàleg de tràmits

Tràmits

Ajuts pel transport adaptat de persones amb dependència

DescripcióSol·licitar l’ajut de col·laboració per sufragar les despeses originades pel servei de transport adaptat de les persones amb discapacitats i/o persones amb dependències, amb l’objectiu de possibilitar el seu accés a:


 • Centres i/o serveis (degudament registrats), laborals i/o ocupacionals per a persones amb discapacitat.
 • Centre de dia per a persones amb discapacitat
 • Centre de dia per a gent gran, públics o concertats.


Aquest ajut econòmic es destinarà a sufragar les despeses originades pel servei de transport adaptat i compensarà part de les despeses de quilometratge o l'ús del transport col·lectiu.

Es consideraran despeses justificables aquelles realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre.


Qui ho pot demanar? • Persones empadronades al municipi que compleixin els requisits esmentats a continuació.
   

Requisits previs • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i/o tenir reconegut grau de dependència amb dificultat de mobilitat.
 • Tenir concedida plaça en un centre de dia i/o servei d’atenció especialitzada, prescrit per la xarxa pública i necessitar transport i supervisió per a realitzar el desplaçament.  
   

Documents que cal aportarPER A LA SOL·LICITUD DE L'AJUTDocumentació sociofamiliar


 • Document acreditatiu d’identitat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Llibre de família, en el cas de que el sol·licitant sigui el pare, mare o tutor legal de la persona beneficiària.
 • Resolució judicial o poder notarial que acrediti la representació legal, en cas d’incapacitació.
   

Documentació relativa a la discapacitat i/o dependència:


 • Certificat del grau de discapacitat expedit per la Generalitat i/o la resolució del Grau de dependència expedit per la Generalitat.
 • Certificat original d’assistència a un servei d’atenció especialitzada a on s’indiquin el lloc, els dies i els horaris d’assistència.

 


Documentació econòmica:


Tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16 anys, han de presentar fotocòpies dels següents documents, en funció de la situació laboral de cadascun:


 • Persones assalariades: tres últimes nòmines i la darrera declaració de l’IRPF. En cas de no estar obligat a presentar-la, es requereix el certificat d’imputacions.
 • Autònoms: l’última declaració de l’IRPF.
 • En cas d’atur: En cas de trobar-se a l’atur, certificat del SEPE amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia percebuda en els 6 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
 • Pensionistes: Certificat acreditatiu de percepció de pensió i quantia actualitzada.
 • Beneficiari/es de renda mínima: Certificat acreditatiu actualitzat.
 • En cas de ser dones víctimes de violència masclista: no es tindran en compte els ingressos de l’agressor. Cal aportar la sentència judicial.
 • Prestacions no contributives de la Seguretat Social.
 • En cas d’utilitzar un servei de transport adaptat: Document acreditatiu de compromís d’utilització del servei, on es reflecteixi el seu cost mensual.
 • En cas d’utilitzar vehicle propi: Declaració jurada on consti el quilometratge diari aproximat a realitzar en funció de la ubicació del centre en referència al domicili del beneficiari.


En cas de separació / divorci / acolliment, fotocòpia dels següents documents:


 • Acolliment: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència.
 • Separació legal o divorci: La resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
   

_________________________________________________________________________


PER A LA JUSTIFICACIÓ DE L'AJUTEn cas d'ajut per quilometratges:


 • Justificant de l’assistència al centre on constin les dates i horaris en què ha assistit.
 • Declaració jurada dels km fets durant el període a justificar en cas de vehicle propi.


En cas d'ajut per transport col·lectiu / adaptat:


 • Justificant de l’assistència al centre on constin les dates i horaris en què ha assistit.
 • Factures del transport col·lectiu pagades i previstes durant el període a justificar.

 


Antelació amb que cal demanar • Termini per presentar sol·licituds: Del 12 al 24 de gener de 2017.    FORA DE TERMINI

_________________________________________________________________________Per justificacions de ajuts rebuts l’any 2017:


 •   Termini per justificar la despesa: Fins al 31 de març de 2018. FORA DE TERMINI

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.
 

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 

1.      Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.

2.      Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.

3.      Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.

4.      Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).

5.      Feu clic en continuar.

6.      Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


 Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Benestar Social i Gent Gran


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


Cost 


Observacions
 


Enllaços d'interès

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto