Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Sol·licitud de fraccionaments o ajornaments de pagament de deutes

DescripcióFraccionar o ajornar el pagament d’un deute pendent, a excepció de la taxa de parada de mercats sedentaris, que només es podrà fraccionar (en 6 terminis) en cas de domiciliació bancària i no tenir deutes pendents amb l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.


Aquest tràmit té per objecte la resolució de les peticions dels ciutadans que sol·licitin ajornar o fraccionar el pagament de deutes de Dret Públic a favor de l’Ajuntament. La normativa municipal preveu dos supòsits diferenciats sobre els que es pot demanar la tramitació d’un ajornament o fraccionament:


a) Criteri general:  És el que, com a norma general, utilitzarà l’Ajuntament, independentment del nivell de renda o la situació personal i familiar del sol·licitant. Els terminis i condicions d’atorgament previstos sota aquest criteri estan condicionats a l’import del deute d’acord amb la següent:

Import del deute                                                    Termini màxim                      
· Deutes inferiors a 150,00 Euros                            1 mesos
· Deutes de 150,01 fins a 1.500,00 Euros              3 mesos
· Deutes de 1.500,01 fins a 6.000,00 Euros        12 mesos
· Deutes superiors als 6.000,01 Euros                 18 mesos

Condicions:

· L’atorgament està subjecte a haver de pagar els interessos legalment establerts per la Llei General de Pressupostos de l’Estat.
· Els terminis pels venciments es compten a partir del dia següent de la finalització del període voluntari de pagament, essent coincident amb el dia 1 o 16 de cada mes d’acord amb l’elecció del sol·licitant.
· Si el deute és superior a 1.500,00 Euros s’haurà de garantir el principal, els interessos més un 25% de la suma d’ambdues partides.

b) Criteri excepcional: Aquest supòsit està previst per aquells ciutadans amb dificultats econòmiques greus, pel que només podrà ser demanat per aquells sol·licitants que compleixin els següents supòsits:

· Estar a l’atur, o sense estar-ho, que la renda per càpita de la unitat familiar estigui per sota 7.967,73 Euros (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya). A efectes de calcular el nivell de renda es considerarà l’adició de la base imposable de les rendes del treball i la de l’estalvi de cadascun dels membres, dividit entre el nombre de persones que formen la unitat familiar.
· Que el nivell de rendes, diferents a les anomenades del treball, estigui per sota dels 10.000 euros, d’acord amb la declaració de renda presentada en l’exercici precedent al de la sol·licitud.

Els terminis i condicions d’atorgament previstos sota aquest criteri estan condicionats a l’import del deute d’acord amb la següent escala:

Import del deute                                                   Termini màxim                     
· Deutes inferiors a 50,00 Euros                             5 mesos
· Deutes de 50,01 fins a 1.500,00 Euros             18 mesos
· Deutes de 1.500,01 fins a 6.000,00 Euros        24 mesos
· Deutes superiors als 6.000,01 Euros                 36 mesos

Condicions:

· No s’exigiran interessos sobre aquells expedients de fraccionaments i ajornaments de tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva en que el pagament es produeixi dintre del mateix exercici  de meritament. En la resta de casos,  l’atorgament està subjecte a haver de pagar els interessos legalment establerts per la Llei General de Pressupostos de l’Estat.
· Els terminis pels venciments es compte a partir del dia següent de la finalització del període voluntari de pagament, essent coincident amb el dia 1 o 16 de cada mes d’acord amb l’elecció del sol·licitant.
· Si el deute és superior a 6.000,00 Euros s’haurà de garantir el principal, els interessos més un 25% de la suma d’ambdues partides. 


Qui ho pot demanar?- El titular del deute.


- El representant del sol·licitant.


- Altres administracions i/o organismes públics quan siguin necessaris i rellevants per a l'exercici de les seves competències.

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


  • Les persones jurídiques
  • Les entitats sense personalitat jurídica
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar- Model de sol·licitud previst per cada un dels supòsits previstos en l'ordenança fiscal. Cal aportar DNI original, passaport o permís de conducció.


- Poders Notarials en cas d'actuar en representació de l'interessat (escriptura pública d'apoderament).


- Documents acreditatius de les dificultats econòmiques que es poden justificar i que motiven la sol·licitud per aquesta causa.


-En cas de tramitar un fraccionament o aplaçament sota criteris excepcionals, cal acreditar la situació d'atur (aportar targeta demandant) i el nivell de renda (darrera declaració de la renda).On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


Servei gestorServei d'Economia


Termini per resoldre i notificar6 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


Cost Gratuït


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto