Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Sol·licitud de fraccionaments o ajornaments de pagament de deutes

DescripcióFraccionar o ajornar el pagament d’un deute pendent, a excepció de la taxa de parada de mercats sedentaris, que només es podrà fraccionar (en 6 terminis) en cas de domiciliació bancària i no tenir deutes pendents amb l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.


Aquest tràmit té per objecte la resolució de les peticions dels ciutadans que sol·licitin ajornar o fraccionar el pagament de deutes de Dret Públic a favor de l’Ajuntament. La normativa municipal preveu dos supòsits diferenciats sobre els que es pot demanar la tramitació d’un ajornament o fraccionament:


1. Criteri general


És el que, com a norma general, utilitzarà l’Ajuntament, independentment del nivell de renda o la situació personal i familiar del sol·licitant. Els terminis i condicions d’atorgament previstos sota aquest criteri estan condicionats a l’import del deute d’acord amb la següent taula:

       Import del deute                                                       Termini màxim                      
· Deutes inferiors a 150,25 euros............................1 mes (ajornament)
· Deutes de 150,25 fins a 1.500,00 euros............. 3 mesos (ajornament o fraccionament)
· Deutes de 1.500,01 fins a 6.000,00 euros........12 mesos (ajornament o fraccionament)
· Deutes superiors als 6.000,00 euros.................18 mesos (ajornament o fraccionament)


Condicions:


 • L’atorgament està subjecte a haver de pagar els interessos legalment establerts per la Llei General de Pressupostos de l’Estat.
 • Els terminis pels venciments es compten a partir del dia següent de la finalització del període voluntari de pagament, essent coincident amb el dia 1 o 16 de cada mes d’acord amb l’elecció del sol·licitant.
 • Si el deute és superior a 1.500,00 euros s’haurà de garantir el principal i els interessos més un 25% de la suma d’ambdues partides.


2. Criteri excepcional


Aquest supòsit està previst per aquells ciutadans amb dificultats econòmiques greus, pel que només podrà ser demanat per aquells sol·licitants que compleixin els següents supòsits:


 • Estar a l’atur, o sense estar-ho, que la renda per càpita de la unitat familiar estigui per sota 7.967,73 euros (Índicador de Renda de Suficiència de Catalunya). A efectes de calcular el nivell de renda es considerarà l’addició de la base imposable de les rendes del treball i la de l’estalvi de cadascun dels membres, dividit entre el nombre de persones que formen la unitat familiar.
 • Que el nivell de rendes, diferents a les anomenades del treball, estigui per sota dels 10.000 euros, d’acord amb la declaració de renda presentada en l’exercici precedent al de la sol·licitud.


Els terminis i condicions d’atorgament previstos sota aquest criteri estan condicionats a l’import del deute d’acord amb la següent escala:

       Import del deute                                                      Termini màxim                     
· Deutes inferiors a 50,00 euros............................  5 mesos (ajornament)
· Deutes de 50 fins a 1.500,00 euros...................18 mesos (ajornament o fraccionament)
· Deutes de 1.500,01 fins a 6.000,00 euros....... 24 mesos (ajornament o fraccionament)
· Deutes superiors als 6.000,00 euros............... 36 mesos (ajornament o fraccionament)


Condicions:


 • No s’exigiran interessos sobre aquells expedients de fraccionaments i ajornaments de tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva en què el pagament es produeixi dintre del mateix exercici  de meritament. En la resta de casos,  l’atorgament està subjecte a haver de pagar els interessos legalment establerts per la Llei General de Pressupostos de l’Estat.
 • Els terminis pels venciments es compten a partir del dia següent de la finalització del període voluntari de pagament, essent coincident amb el dia 1 o 16 de cada mes d’acord amb l’elecció del sol·licitant.
 • Si el deute és superior a 6.000,00 euros s’haurà de garantir el principal, els interessos més un 25% de la suma d’ambdues partides. 

 


Qui ho pot demanar? • El titular del deute
   
 • El representant del sol·licitant
   
 • Altres administracions i/o organismes públics quan siguin necessaris i rellevants per a l'exercici de les seves competències.


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Model de sol·licitud previst per a cada un dels supòsits previstos en l'Ordenança fiscal. Cal aportar document acreditatiu d’identitat.
   
 • Poders Notarials en cas d'actuar en representació de l'interessat (escriptura pública d'apoderament).
   
 • Documents acreditatius de les dificultats econòmiques que es poden justificar i que motiven la sol·licitud per aquesta causa.
   
 • En cas de tramitar un fraccionament o ajornament sota criteris excepcionals, cal acreditar la situació d'atur (aportar targeta demandant) i el nivell de renda (última declaració de la renda).

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat , mitjançant el web http://citaprevia.santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800 (horari per sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 20h)

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Matins: Dilluns a divendres de 8 a 15h. Tardes: Dimarts i dijous de 8 a 19:30h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 19:30h i divendres de 8.30 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


Servei gestorServei d'Economia


Termini per resoldre i notificar6 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto