Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Llicència d'obres menors d'enderroc

DescripcióNOTA IMPORTANT

D’acord amb els criteris establerts en l’ordre SND/440/2020, de 23 de maig, que modifica l’ordre SND/340/2020, de 12 d'abril:


1. S'aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents.

2. En tot cas, en la realització de les obres a les quals es refereix el paràgraf anterior, es garantiran les mesures adequades d'higiene i la distància mínima de seguretat de dos metres entre persones.Atorgar llicència urbanística per l'enderroc de construccions.


Qui ho pot demanar? • Persona física o jurídica

 


Nota:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Fotografia (original o fotocòpia en color) de l'espai i/o edificació on es preveu l'actuació (solar, façana, etc.).
 • Projecte tècnic visat (2 còpies)
 • Full d’assumeix de la direcció facultativa
 • Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en la Construcció
 • Compromís formal i escrit del promotor de les obres, de deixar en condicions de tractament de façanes les parets mitgeres que quedin al descobert per causa de l’enderroc, com també del tancament del solar, si fos procedent.
 • Declaració de la inexistència d’ocupants de la finca objecte de l’enderroc
 • Justificació del sol·licitant i/o el seu constructor disposa de pòlissa d’assegurança en cobertura de la responsabilitat civil que es generi per l’execució de l’obra, amb un capital mínim assegurat per valor de 300.000 €.
 • Contracte d’acceptació d’enderrocs i altres residus de la construcció.

 


Antelació amb què cal demanar2 mesosOn es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

 

 


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar2 mesos


Sentit del silenci administratiuPositiu


Cost • Taxa de llicències urbanístiques: 0,5% del pressupost de l’obra. 
  • Quota mínima per llicències amb documentació tècnica: 251,69 €
    
 • Taxa per a la concessió de plaques, patents i altres distintius: 12,56  €
   
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 4 % del cost d’execució material de l’obra.

 


Observacions • El projecte tècnic ha de contenir la justificació de l’anàlisi estructural de les edificacions contigües.
 • Quan les obres afectin a la VIA PÚBLICA  (contenidors de runes, bastides, tanques, etc...), caldrà demanar, simultàniament autorització d'ocupació del domini públic.
 • En actuacions amb afectacions a altres administracions (ACA, aviació civil, carreteres, medi ambient de la Generalitat, FGC, etc.) caldrà Informe favorable d’aquestes.
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto