Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ajut econòmic per al pagament de rendes de lloguer d'habitatge habitual al municipi

DescripcióSol·licitar ajut econòmic per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual a Sant Quirze del Vallès.


Qui ho pot demanar? • Persones físiques

Requisits previs • Ser major d’edat i titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el municipi de Sant Quirze del Vallès.
 • Acreditar residència continuada al municipi per un període mínim d’un any, o de dos anys de forma discontinua en els quatre anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
 • En el moment de presentar la sol·licitud, la persona sol·licitant ha d'estar al corrent del pagament del lloguer de 2 mensualitats de l’any 2021.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca o pel propietari, que acrediti l'efectivitat del pagament.
 • El conjunt dels ingressos de la unitat familiar, durant el mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda, no poden superar els següents llindars:
  • Amb caràcter general: 3.227,04 €.
  • Amb caràcter especial: 3.764,88 €. Quan es trobi en algú dels casos següents:
   • Unitat familiar monomarental o monoparental.
   • Unitat familiar reconeguda amb el títol de família nombrosa.
   • Unitat familiar amb algun membre major de 65 anys o en situació de dependència.
   • Unitat familiar amb algun membre amb qualsevol grau de discapacitat reconeguda.
 • Que l’import de la renda més les despeses i subministraments bàsics de l'habitatge habitual sigui igual o superior al 30% dels ingressos nets que percebi el conjunt de la unitat familiar. (Subministraments d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, serveis de telecomunicació fixa i mòbil i possibles contribucions a la comunitat de propietaris).
 • Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguin el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat, no tinguin vincle de parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb la persona que tingui la condició d’arrendador de l’habitatge, i no sigui soci/a o partícip de la persona física o jurídica que actua como a arrendadora.
 • Que la persona sol·licitant, ni les que conformen la unitat de convivència, no disposi d’habitatge o immoble per qualsevol títol que n’habiliti l’ocupació, llevat que pugui acreditar que no en disposa de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge, si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge, i s'ha obtingut per transmissió mortis causa sense testament.
 • No disposar de recursos econòmics suficients en comptes corrents o altres dipòsits anàlegs (estalvis). S’entendrà com a recursos suficients els que superin els 10.218,96 €.
 • Acreditar que s’ha sol·licitat a la propietat de l’habitatge una reducció de la quota o un ajornament del pagament, o una altra alternativa sobre l’ajornament o el fraccionament aplaçat del deute.
   

Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Contracte de lloguer en vigor i 2 rebuts satisfets corresponents a l’any 2021.
 • Acreditació dels metres quadrats útils de l’habitatge.

Documentació relativa a tots els membres de la unitat de convivència:


 • Document vigent acreditatiu d’identitat de totes les persones que integren la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si s’escau.
 • Documentació acreditativa dels ingressos del mes anterior a la presentació de la sol·licitud, de totes les persones que integren la unitat de convivència:
  • Ingressos del treball per compte aliè i beneficis del treball per compte propi.
  • Prestacions, ajuts i subvencions públiques, així com acreditació d’altres ingressos no justificables.
 • Extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, de tots els comptes dels que siguin titulars les persones que integren la unitat de convivència.
 • Documentació per acreditar que no es disposa de recursos econòmics en comptes corrents o altres dipòsits anàlegs, que superin 10.218,96 €.
   

En el cas de divorci o separació


 • Demanda judicial, sentència i/o acord ratificat judicialment, així com conveni regulador, si s’escau, en què consti informació relativa a la custòdia de les filles o fills menors i a l’assignació de l’habitatge.

En el cas de família monomarental o monoparental


 • Títol de família monoparental

En el cas de família nombrosa


 • Títol de família nombrosa

En el cas de discapacitat i/o dependència


 • Certificats de discapacitat i/o resolució de dependència

En el cas que algú de la unitat familiar es trobi en situació d’atur, ERO o ERTO


 • Documentació acreditativa d'alguna d’aquestes situacions.

Cas de no haver comunicat prèviament les dades bancàries


 • Certificat de titularitat del compte.
   

L’Ajuntament podrà sol·licitar documentació complementària per comprovar i determinar que es reuneixen els requisits establerts.


Antelació amb què cal demanarPresentació de sol·licituds

FORA DE TERMINI • Del 26 d'octubre fins al 16 de novembre de 2021.

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal
On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.  

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei d'Habitatge


Termini per resoldre i notificar20 dies


CostGratuït


ObservacionsCriteris per a determinar l’import de la subvenció i quantia màxima
• L’import de la subvenció es determinarà en funció del nombre de metres quadrats útils de l’habitatge.
• La quantia màxima de l’ajut serà la resultant de multiplicar 2 mesos per l’import mensual que li correspongui segons els metres quadrats útils del seu habitatge (d’acord amb la taula de l’article 7.3 de les bases reguladores).

Pagament de l’ajut

L'import de la subvenció es farà efectiu un cop dictada la resolució favorable de la sol·licitud i transcorregut el termini legal per a entendre tàcitament acceptada la resolució.
El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte indicat en el model de sol·licitud i en concepte de renda de lloguer com a pagament únic imputable fins a 2 mesos de l’any 2021.

Obligacions de les persones beneficiaries

A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries queden sotmeses a les obligacions següents:
• Destinar la subvenció exclusivament al pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge habitual.
• Comunicar a l'Ajuntament de Sant Quirze qualsevol motiu que modifiqui o canviï la relació contractual amb la propietat durant el període de justificació de l’ajut.
• Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aportant tota la informació que li sigui requerida.
• Complir la resta d’obligacions previstes a la normativa vigent en matèria de subvencions i en les bases reguladores.

Forma i termini de justificació

Es considerarà despesa efectuada aquella de la que es disposi justificant del pagament mensual de la renda de lloguer de l’any 2021.
La justificació de la subvenció per part de l’arrendatari es considerarà presentada en el mateix moment de l’entrega de la documentació requerida com a part de la sol·licitud.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto