Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Llicència d'obres menors per a parcel·lació o divisió en règim de propietat horitzontal

Descripció



Atorgar l’autorització per a realitzar la segregació o divisió, simultània o successiva, de terrenys en dos o més lots, que es porti a terme en terrenys classificats pel planejament vigent com a urbans o urbanitzables. No es podran realitzar parcel·lacions urbanístiques en sòls no urbanitzables o en sols urbanitzables sense Pla Parcial aprovat, ni quan s’hagi iniciat l’expedient de reparcel·lació o compensació.


Qui ho pot demanar?



 • Propietari o propietaris de les finques que són objecte de la parcel·lació o divisió horitzontal.

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar



 • Sol·licitud model
 • Projecte tècnic de parcel·lació per duplicat i visat pel corresponent Col·legi Professional.
  El projecte haurà de contenir, com a mínim:
  • Memòria que faci referència al Pla que estableix les condicions de la parcel·lació o divisió horitzontal; es descriurà la finca a parcel·lar; es justificarà jurídicament i tècnicament l'operació de parcel·lació i es descriuran les parcel·les resultants amb expressió de superfícies i localització.
  • Plànol topogràfic d'informació, a escala 1:500, en que es situïn els límits de la finca i es representin els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions dels Plans d'Ordenació vinculants.
  • Plànol de parcel·lació, a escala 1:500: Que inclogui la finca o finques inicials i les finques resultants, degudament acotats i amb indicació de les superfícies.
  • Plànol d’emplaçament a escala no inferior a 1:500.
 •  Certificat de titularitat i/o nota simple informativa, emesos pel Registre de la propietat en els tres mesos anteriors a la sol·licitud de la llicència.


En el cas que la documentació tècnica entrada no estigui visada:


 • Certificat del Col·legi professional conforme el tècnic no es troba inhabilitat, (emès amb una antiguitat no superior a 3 mesos), número de col·legiat i col·legi professional al que pertany el tècnic i justificació conforme disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil (RC) adequada a l’entitat de treball que està assumint i estar al corrent de pagament de la pòlissa.

 


Antelació amb què cal demanar



2 mesos



On es demana (Presencial)




Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)



IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestor



Servei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar



2 mesos


Cost



Taxa de llicències urbanístiques parcel·lacions i reparcel·lacions:

Ordenança fiscal 4.3 art. 6.k)

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto