Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

FUE - Comunicació prèvia ambiental municipal

DescripcióComunicació prèvia de les activitats incloses a l'Annex III de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i no incloses a la llei 16/2015.

Aquestes activitats tenen una menor incidència ambiental i es sotmeten al règim d'intervenció on el titular posa en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

La comunicació ha de formalitzar-se un vegada acabades les obres i les instal·lacions necessàries, que han d’estar emparades per la llicència o comunicació d'obres corresponent i per les altres llicències sectorials necessàries.

Una vegada efectuada la comunicació, l’activitat por iniciar el seu exercici, SOTA LA RESPONSABILITAT EXCLUSIVA de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat l’adequació del local. Sens perjudici que l’activitat ha de disposar dels títols administratius habilitant o controls inicial que, d’acord amb la normativa sectorial no ambiental, siguin preceptius.

En cas d'establiments alimentaris, presentar la Declaració de responsable d'establiments alimentaris.La comunicació no atorga a la persona o a l’empresa titulars de l’activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

Previ a la presentació de la Comunicació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana cal que es realitzi consulta prèvia al Servei d'Activitat (Av. de Pau Casals, 72 - 82)

La inexactitud o falsedat de les dades declarades comporta la impossibilitat de l'exercici de l'activitat des del moment que es tingui constància d'aquest fet, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives escaients.


Qui ho pot demanar? • El titular de l'activitat o el seu representant legal

Nota: 


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
 

Requisits previsInforme urbanístic favorable quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic o quan la llicència urbanística o la comunicació prèvia d'obres emparen expressament les obres o instal·lacions de l'activitat comunicada.


Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.


Obtenció de l'informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan es tracti d'activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.


Disposar de les certificacions ambientals específiques favorables, per aquells casos que l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. 


Disposar de la declaració d'impacte ambiental favorable, en el cas d'activitats situades en un espai natural protegit.


Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.


Disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau.


Documents que cal aportar • Model de Comunicació prèvia ambiental municipal
 • Qüestionari tècnic d’activitats
 • Contracte de manteniment de la instal·lació de protecció contra incendis
 • Butlletí de la instal·lació elèctrica actualitzat, degudament omplert per instal·lador elèctric autoritzat, conforme la instal·lació elèctrica del local no presenta defectes i s’adequa al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
 • Projecte signat per tècnic competent:

1- Per duplicat per activitat inclosa a l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.


2- Per triplicat per activitat inclosa a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, com a comunicació prèvia.


3- Per triplicat per activitat inclosa a l’annex I o II de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.


 • Certificat final d’instal·lació emès per tècnic competent
 • Sol·licitud de control inicial de l’activitat
 • Altres autoritzacions necessàries d’acord amb la normativa sectorial (legalització aparells elevadors, legalització aparells a pressió, autorització centre docent, autorització sanitària de funcionament.
 • Declaració conforme per instal·lar l’activitat no han realitzat cap tipus d’obra ( si escau).
 • Relació de veïns limítrofs (Nom, cognoms i adreça)


En cas  d’activitats incloses a l’annex I o II de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis:


 • Acta de control inicial favorable d’una Entitat Col·laboradora de l’Administració
 • Informe favorable conforme les condicions de protecció contra incendis acompleixen la normativa vigent.

En cas d’establiments alimentaris: 


Antelació amb què cal demanarLa comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).
 
Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.       Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.       Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.       Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.       Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.       Feu clic en continuar.
6.       Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Medi Ambient i Activitats


Termini per resoldre i notificarNo hi ha resolució


CostTaxa per la prestació dels Serveis Activitats Mitjançant Llicència, Comunicació o Control Ordenança Fiscal 4.5 :
 

1. Taxa per la tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental (annex III) : 1.548,56 €.
 

2. Taxa per la tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia per l’obertura d’establiments industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats, sense incidència ambiental i sense espectacles : 927,90 €
 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Mitjans de pagamentEls que estableixi l’ordenança fiscal.


 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto