Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Concessió de subvencions a projectes d'emergències

DescripcióConcedir subvencions a les Entitats solidàries i ONG’s per a projectes d’emergències amb caràcter humanitari i amb caràcter urgent i immediat.Amb caràcter general, es prioritzaran els projectes d’emergències provinents de catàstrofes naturals o crisis humanitàries derivades de conflictes armats, en zones on s’hi estigui treballant.


Qui ho pot demanar? • Entitats que formin part de la Mesa de Solidaritat i Cooperació.


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previsTenir justificades les subvencions per emergències atorgades per l’ajuntament en convocatòries anteriors.


Documents que cal aportar 1. En el moment de la sol·licitud:


  • Sol·licitud model
  • Documentació acreditativa de la/les contrapart/s conforme estan legalment constituïda/es.
  • Pressupost del projecte d’emergències.
    
 2. Per realitzar l'acceptació de la subvenció:


  • Model d'acceptació.
    
 3. Per justificar la subvenció:


  • Model de justificació
  • Memòria del projecte d’emergència al qual s’ha atorgat la subvenció.
  • Relació escrita de les factures que justifiquin la subvenció concedida.
  • Original o fotocòpia compulsada legalment davant de notari de factures, rebuts i altres documents amb valor jurídic equivalent que permeti acreditar el compliment d’execució del projecte.
  • Certificat del/ de la president/a que subscrigui que la subvenció atorgada s’ha aplicat a la finalitat per a la qual ha estat concedida.
  • En cas que la documentació justificativa estigui en un idioma diferent dels oficials a Catalunya: Traducció de la documentació.

   


 


Antelació amb que cal demanar
Presentació sol·licitud
: Quan es produeixi l’emergència.

Presentació d'acceptació de subvenció:


 • Termini d'un mes a comptar des de l'endemà de rebre la notificació de l'acord d'atorgament.


Presentació justificació de subvenció:


 • Tres mesos després de la finalització del projecte.

On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessàri disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admés. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.
 

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:


 1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Cooperació i Solidaritat


Termini per resoldre i notificar1 mesos


CostGratuït


ObservacionsPagament:
El pagament de la subvenció es realitzarà en el mes posterior a l’acord d’assignació, mitjançant transferència bancària, tenint en compte les disponibilitats de la Tresoreria i el Pla de disposició de Fons de l’ Ajuntament. En tot cas, es prioritzarà el pagament de la subvenció per emergències davant d’altres subvencions de l’Ajuntament.

Si la documentació presentada no compleix els requisits mínims establerts, la Regidoria de Solidaritat i Cooperació ho notificarà a l’entitat, la qual en un termini de 45 dies hàbils haurà d’esmenar-ho. Si aquesta esmena no es produís, es procediria a la revocació de l'ajut, i a l’inici del procediment de reintegrament, fet que impediria, a més, la concessió de noves subvencions a la següent convocatòria.

L’entitat promotora haurà de comunicar qualsevol canvi que afecti la realització del projecte. Si aquest canvi és substancial podrà comportar l’anul·lació de la subvenció i el requeriment de reintegrament.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto