Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Agenda

Ajuts econòmics de menjador escolar curs 2017 -2018

DescripcióSol·licitar un ajut de menjador per als alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, durant el curs 2017 – 2018 i que no els pertoqui la gratuïtat del servei.


L'objectiu de la convocatòria és afavorir que els alumnes de famílies que tenen dificultats econòmiques i socials puguin accedir a l'ús del menjador escolar, garantint l'alimentació als infants que es troben en situació més vulnerable. La convocatòria inclou els alumnes matriculats en centres concertats.


No es troben inclosos els alumes matriculats en centres privats.


Es tenen en compte les condicions socioeconòmiques, geogràfiques i familiars de l'alumne, mitjançant un barem establert anualment pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.


Només caldrà presentar una sol·licitud per Unitat familiar, on s’inclouran tots els alumnes sol·licitants de l’ajut de menjador.


 Les comunicacions, notificacions i requeriments de documentació referents a aquest tràmit es realitzaran mitjançant publicació als centres educatius i al tauler d’anuncis corporatiu.


 NOVETAT!! S'ha publicat el llistat de requeriment de documentació de les sol·licituds presentades, per visualitzar el document feu clic aquí.


Qui ho pot demanar?Els alumnes empadronats a Sant Quirze del Vallès i matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya que disposin del servei de menjador, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, educació secundària obligatòria i centres d'educació especial.
 


Requisits previs  • Els sol·licitants han d'estar empadronats a Sant Quirze del Vallès, encara que estiguin escolaritzats fora del municipi.
  • Presentar la sol·licitud en el model corresponent i la documentació acreditativa en els terminis i la forma establerts en la convocatòria.
  • Presentar l'autorització de consulta de dades a altres administracions de tots/es i cadascun/a dels membres de la unitat familiar.
  • No es poden acollir a aquest ajut els alumnes que tinguin dret al servei de menjador de caràcter preceptiu i gratuït pels motius que  es recullen en el decret 160/1996, de 14 de maig, que regula el servei de menjador escolar de menjador dels centres escolars públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.
  • Fer ús del servei de menjador escolar.
  • Estar matriculat/da en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, de la comarca del Vallès Occidental, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i d'ensenyament obligatoris, duran el  curs escolar corresponent a la convocatòria.
  • No rebre cap altre ajut pel mateix concepte, d'altres administracions o d'un altre ens públic o privat, que juntament amb l'ajut atorgat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, superi el cost del servei de menjador.
  • Les famílies beneficiàries de l'ajut resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'Administració Pública.

 


Documents que cal aportarDocumentació obligatòria


- Model de sol·licitud.


- DNI/NIE de tots/es els/les membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família *


- Llibre de família o certificat de naixement *


- Annex 1- Dades membres computables de la unitat familiar (MUF) i autorització per a la consulta de dades a altres administracions.


- En el cas en que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius (1) , caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos:


- Original de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.


- Situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, on consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.


- Renda Mínima d'Inserció: Certificat acreditatiu actualitzat.


- Pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada.


- En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d'ingressos, acreditada per els serveis socials bàsics.


- En el cas de no estar obligat a la declaració de l'IRPF, presentar el certificat d'imputacions emès per l'Agència Tributària.


(1) Principals Prestacions i complements que no tributen (no contributius)


* PIRMI


* Pensió invalidesa SOVI


* Prestacions familiars per fill/a a càrrec


* Prestacions derivades de la LISMI


*Prestacions de la Llei de dependència


*Pensions d’orfandat


*Prestacions a favor de familiar


*Pensions no contributives d’invalidesa


*Pensions d’invalidesa I invalidesa absoluta


*Indemnitzacions per acomiadament


*Prestacions per acolliment familiar


*Pensions d’aliments percebudes per part dels progenitors en virtud de decisió judicial


I totes les previstes a “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renda de las Personas Físicas”


Documentació complementària


(Només s’ha de presentar si es vol gaudir d’una valoració addicional en la baremació de l’ajut i sempre i quan es reuneixi els requisits mínims establerts a la Normativa)


- En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència *


- Títol de família nombrosa general o especial en vigor. *


- Títol de família monoparental general o especial en vigor. *


- Discapacitat de l’alumne/a sol·licitant o germans: certificat de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes


- Prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència,  degudament acreditades per l’administració competent.


- En el cas de divorci: conveni i sentència de divorci.


- En el cas de violència masclista: Sentència o resolució judicial.


- Certificat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per pagar el lloguer a arrendataris amb risc d'exclusió social per motius residencials.


La documentació sol·licitada que sigui susceptible de no haver variat de la presentada en l’anterior convocatòria d’ajuts de menjador escolar, es pot substituir per una declaració, que acrediti que no s’han produït modificacions en les dades que consten a la documentació presentada en la convocatòria dels curs anterior.


Antelació amb que cal demanarDel 27 d’abril al 22 de maig de 2017, ambdós inclosos.  FORA DE TERMINIOn es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia) 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Benestar Social i Gent Gran


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


Cost Gratuït


Observacions
Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar:


Per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquests ajuts són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, l'alumne/a sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com, els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.


En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l'alumne/a sol·licitant de l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar. En els casos de custodies compartides es valorarà la renda de tots dos progenitors.


En els casos de violència masclista amb sentència o resolució judicial, no es considerarà membre computable l'agressor/a, d'acord amb la Llei 59/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto