Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ajuts econòmics de menjador escolar curs 2022-2023

DescripcióSol·licitar un ajut de menjador per a les i als alumnes matriculats/des en un centre educatiu del Vallès Occidental, sostingut amb fons públics de Catalunya, dels cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs 2022–2023 i que no els/les pertoqui la gratuïtat del servei.


L'objectiu de la convocatòria és afavorir que les i els alumnes de famílies que tenen dificultats econòmiques i socials puguin accedir a l'ús del menjador escolar, garantint l'alimentació als infants que es troben en situació més vulnerable. La convocatòria inclou els/les alumnes matriculades en centres concertats.


No es troben incloses les persones matriculades en centres privats.


Es tenen en compte les condicions socioeconòmiques, geogràfiques i familiars de l'alumne/a, mitjançant un barem establert anualment pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.


Només caldrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, on s’inclouran tots els i les alumnes sol·licitants de l’ajut de menjador.


Les comunicacions, notificacions i requeriments de documentació referents a aquest tràmit es realitzaran mitjançant publicació a la pàgina web corporativa (annexades en aquest tràmit) i es notificarà als centres educatius. L'ordre de la relació serà el número de registre d'entrada de la sol·licitud.


Resultat convocatòria 2022-23


Per qualsevol aclariment, us podeu adreçar al Servei de Benestar i Cicles de Vida de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a través del número de telèfon 937216800 de dilluns a divendres en horari de 8:30h a 14:30h, o mitjançant el correu electrònic benestar@santquirzevalles.cat.


 


Qui ho pot demanar?Alumnes empadronats/des a Sant Quirze del Vallès i matriculats/des en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya que disposin del servei de menjador, dels cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil (P3 a P5), d'educació primària i d'educació secundària obligatòria.


Requisits previsA més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, per poder rebre l’ajut l’alumnat ha de reunir els requisits següents:


 • Les persones sol·licitants han d'estar empadronades a Sant Quirze del Vallès, encara que estiguin escolaritzades fora del municipi.
 • Presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa corresponent en els terminis i la forma establerts en la convocatòria.
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
 • Fer-ne ús del servei de menjador escolar.
 • No estar en acolliment residencial.
 • La renda de la unitat familiar, de l'any anterior a la convocatòria, no pot ser superior a la suma dels imports:
   • 1r adult (pare, mare, tutor): 11.365,60 €.
   • 2n adult (pare, mare, tutor): 5.682,80 €.
   • Altres adults de la unitat familiar (avis): 2.841,40 €.
   • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.409,70 €.

També hi ha llindars màxims per volum de negoci, rendiments patrimonials i valors cadastrals. Consulteu els requisits a les bases reguladores.


Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.


Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.


 


Documents que cal aportarDocumentació obligatòria


- Sol·licitud model


- DNI/NIE de totes i tots els membres computables per al càlcul de la renda familiar. En cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.


- En el cas en què algun dels / de les membres de la unitat familiar rebi qualsevol classe d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d’ingressos:


- Pensió d’aliments dels fills/es, en cas de divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i del seu import de l’any anterior a la convocatòria.


- Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any anterior a la convocatòria.


- Altres rendiments no contributius, mitjançant l’acreditació corresponent:
Principals Prestacions i complements que no tributen (no contributius): - Prestacions de la Llei de dependència - Prestacions a favor de familiar - Prestacions per acolliment familiar - Pensions d’aliments percebudes per part dels progenitors en virtud de decisió judicial. I totes les previstes a “Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”


- En cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d’ingressos.


Documentació complementària (si s'escau)


- En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.


- Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.


Si necessiteu suport per emplenar la sol·licitud, podeu trucar al número de telèfon: 937 216 800.


Antelació amb què cal demanarPresentació de sol·licituds:  


 • Del 19 de maig al 9 de juny de 2022 (Termini exhaurit)

NOTA: Davant de situacions sobrevingudes es preveu la possibilitat d'admetre sol·licituds fora del termini de la convocatòria inicial:


 • Aquestes sol·licituds de situacions de nova detecció i entrades fora de termini, es tramitaran entre el 3 d'octubre de 2022 i el 17 de maig de 2023.

Requeriment de documentació


Les persones que no tinguin la sol·licitud completa, hauran de presentar la documentació requerida abans del 29 de juny de 2022. FORA DE TERMINI
S'haurà d'indicar el número de registre de la sol·licitud inicial i el nom de l'alumne/a.
Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l'ajut, l'aportació de la documentació requerida.On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya.. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.     Descarregueu el model de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.     Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.     Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.     Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.     Feu clic en continuar.
6.     Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Benestar Social i Cicles de Vida


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsTipus d’ajuts
S’atorgaran ajuts del 70% o del 100% d’acord amb els ingressos de la unitat familiar, criteris socials i familiars.
L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que mai no pot superar el preu màxim establert pel Departament d’Educació.


Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar
Per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquests ajuts són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, l'alumne/a sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com, els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.


En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l'alumne/a sol·licitant de l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.


Consulteu a les Bases reguladores el tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto