Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Llicència urbanística d'edificació

DescripcióAtorgar llicència urbanística d’obra major.


Estan sotmeses a llicència d’obra major les següents actuacions:


 • Construcció d’obra nova
 • Ampliació de superfície i/o volum en construcció existent
 • Obres de reforma que comportin canvi d’ús
 • Obres de reforma que comportin variació del nombre d’entitats
 • Rehabilitacions integrals i canvis de distribució integrals
 • Modificació de la composició de façanes i de les obertures
 • Construcció de piscina
 • Instal·lació d’ascensor i aparell elevador
 • Construcció d’altells
 • Modificació de llicència
 • Legalització d'obres majors

Autorització prèvia de l’AESA (Servitud aeronàutica)
Totes les parcel·les del municipi de Sant Quirze del Vallès, excepte a Les Fonts, estan afectades per la servitud aeronàutica de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
Per tant, cal sol·licitar autorització prèvia d’AESA, en el cas que l’obra a realitzar incrementi l’altura de la construcció existent o se’n construeixi una de nova, o s’hagi d’utilitzar qualsevol tipus de grua fixa o mòbil per realitzar la reforma de l’habitatge.

 


Qui ho pot demanar? • Persona física o jurídica
   

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar1. Projecte Bàsic (contingut d’acord CTE):
(si no està visat, es condicionarà l’eficàcia de la llicència municipal a la presentació del projecte executiu visat, i amb el projecte bàsic sense visar caldrà aportar acreditació del col·legi oficial de l’autor del projecte i pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil).
(Amb la presentació del projecte executiu Visat caldrà aportar l’Assumeix del Director d’Obra, DO, Visat)


1. Memòria descriptiva i justificativa


1.1 Agents
1.2 Informació prèvia: normativa urbanística
1.3 Descripció del projecte
1.4 Prestacions de l'edifici2. Memòria constructiva


2.1 Sustentació de l'edifici3. Compliment del CTE: Fitxes:


3.1 Seguretat Estructural
3.2 Seguretat en cas d'incendi
3.3 Seguretat d'utilització
3.4 Salubritat
3.5 Protecció contra el soroll
3.6 Estalvi d'energia: en el cas de substituir les plaques solar per aerotèrmia, aportar justificació conforme el consum d’energia primària no renovable, és igual o millor que les que s’aconseguirien amb un instal·lació de plaques solars tèrmiques amb caldera de gas de suport per tal de cobrir completament les necessitats d'ACS.4. Justificació d’habitabilitat en cas d’habitatges

Annexos a la memòria


Pla de control de qualitat
Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau
Estudi de gestió de Residus


II. Plànols


Plànol de situació: Referit al planejament vigent, amb referència a punts localitzables i amb indicació del nord geogràfic.
Plànol topogràfic
Plànol emplaçament amb indicació de les cotes topogràfiques i la justificació de paràmetres urbanístics
Pla d'urbanització
Plantes generals
Plànols de cobertes: definició de la col·locació de les plaques solar, si s’escau.
Alçats i seccions
Plànol amb alçat i seccions de les tanques a carrer i veïns
(Tots els alçats i seccions han determinar la cota natural del terreny i la cota proposada)


III. Plec de condicions
IV. Pressupost aproximat per capítols


2. Arxiu digital en format .dwg de la implantació de l’edificació a la parcel·la i georeferenciat amb el sistema de coordenades UTM (ETRS89)

3. Assumeix del Director d’Execució d’Obra (DEO) Visat

4. Assumeix del Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) Visat

5. Document d’acceptació, signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de garantir la correcta destinació dels residus, d’acord amb el Decret 210/2018, de 6 d’abril

6. Autorització prèvia d’AESA, si s’escau

Caldrà aportat a l’Ajuntament la relació dels següents documents que es tramitaran al Departament d’Aviació Civil i Servituds Aeronàutiques:


- Formulari de sol·licitud de tramitació de ‘Servidumbres Aeronáuticas’ (disponible a la pagina web de l’Agencia Estatal, www.seguridadaerea.es, en l’apartat ‘Aeropuertos' subapartat 'Servidumbres aeronáuticas’) i acompanyat dels següents plànols de l’edifici en format pdf:


· Plànol de situació a escala (1:10.000 o similar) on s’indiqui la forma en planta de l’edificació o instal·lació i la orientació de la construcció respecte de l’aeroport.
· Plànols acotats de la planta i alçats de l’edificació amb tots els elements en funció de les coordenades geogràfiques.
· Estudi d’apantallament (si s’escau)


 


Antelació amb què cal demanar2 mesosOn es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal
On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Termini per resoldre i notificar2 mesos


Sentit del silenci administratiuPositiu


Cost • Taxa de llicències urbanístiques: 1,7% del pressupost de l’obra calculat segons l’annex de l'Ordenança l'ICIO. Quota mínima 516,26 €
 • Taxa per a la concessió de plaques, patents i altres distintius : 12,56 €
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 4 % del cost d’execució material de l’obra.


ObservacionsEl projecte tècnic haurà de contemplar:


 • Plànol topogràfic a escala 1:500, format U.N.E. 4, amb corbes de nivell amb equidistàncies d'un metre, en què s'hi indiqui l'edificació i l'arbrat, si s'escau.
 • Certificat tècnic sobre estudi de càrregues i resultants, estudi dels apuntalaments en l'execució de les obres i també manifestació de si l'edifici que es pretén reformar o ampliar està ocupat, quan les obres projectades són d'ampliació o reforma i afecten l'estructura de l'edifici i les condicions d'habitabilitat i accessibilitat.

En cas que el projecte contempli la construcció d’un garatge (de mes de 4 places), que pressuposi l’entrada i sortida de vehicles des de la via pública, caldrà sol·licitar, simultàniament llicència de l'instrument d'intervenció ambiental previ, sense la qual no s’atorgarà la llicència d’edificació.


No caldrà demanar de manera independent la llicència per la construcció del gual necessari per accedir al garatge quan aquest estigui previst en el projecte. En cas que no s’inclogui en el projecte d’obres o es construeixi posteriorment caldrà demanar la corresponent llicència urbanística.


Una vegada concedida la llicència d’edificació s’haurà de demanar la llicència per a l’ús del gual.
 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto