Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ajuts per a contribuir a la reactivació econòmica municipal del sector del comerç de Sant Quirze del Vallès dins del programa d'acció per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de la COVID-19 (SLT/1/2021 de 4 de gener i posteriors relacionades)

DescripcióDonar suport al conjunt del teixit comercial i de serveis del municipi afectat per a la Resolució SLT/1/2021 de 4 de gener de 2021 i les seves posteriors modificacions, que afecten a:


 • les activitats d’empreses de serveis i comerç minorista que han hagut de suspendre l’obertura al públic dels seus establiments els dissabtes i els diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials i de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.
 • Les activitats d’empreses de serveis i comerç d’instal·lacions esportives en espais tancats, a excepció de les piscines, que han vist suspesa la seva activitat.
 • Les activitats d’hostaleria i restauració, que han vist reduïda la seva activitat, per la reducció horària d’obertura al públic i servei a l’establiment, poden oferir serveis, només en torn de matí i migdia, i la reducció de l’aforament a l’interior del local.
 • Les activitats d’empreses de serveis i comerç extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu.
 • Comerços que han hagut de suspendre l'obertura al públic perquè estan ubicats a centres o galeries comercials, excepte els establiments que tinguin l’entrada independent i directa des de la via pública amb les mateixes condicions i limitacions: aforament del 30% i superfície de venda màxima de 400 m2. També és objecte d’aquestes bases, el supòsit de suspensió de l’activitat econòmica de qualsevol establiment comercial amb activitat a Sant Quirze del Vallès, amb un nombre de persones treballadores inferior a 50 que hagi hagut de tancar l’establiment per baixa mèdica del titular o treballador (s) de l’establiment per haver sigut positiu de COVID-19. En aquest cas caldrà aporta document de baixa mèdica que ho confirmi.

La finalitat d’aquests ajuts és donar suport al conjunt del teixit comercial i de serveis del municipi que desenvolupen dites activitats comercials per poder fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat que s’han continuat pagant malgrat han estat obligades al tancament, així com a les despeses a les que s’ha hagut de fer front per poder reiniciar les activitats dins el context actual.
Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica que realitzin l’activitat comercial al municipi.
 


Qui ho pot demanar?Es consideren persones beneficiàries:


 • Persones físiques autònomes que estiguin donades d’alta al Règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o règim equivalents, que prestin qualsevol de les activitats descrites en l’apartat 2 de les bases al municipi i el nombre de persones treballadores sigui inferior a 50.
 • Persones jurídiques (PIMES), independentment de la seva forma jurídica, sempre i quan prestin qualsevol de les activitats descrites a l’apartat 2 de les bases al municipi i el nombre de persones treballadores sigui inferior a 50.

 


Activitats objecte d’aquesta subvenció:


 1. Les activitats d’hostaleria i restauració, que han vist reduïda la seva activitat, per la reducció horària d’obertura al públic i servei a l’establiment, poden oferir serveis, només en torn de matí i migdia, i la reducció de l’aforament a l’interior del local.
 2. Empreses de serveis i comerç minorista que han hagut de suspendre l’obertura al públic dels seus establiments els dissabtes i els diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials i de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts.
 3. Activitats d’empreses de serveis i comerç d’instal·lacions esportives en espais tancats, a excepció de les piscines, que han vist suspesa la seva activitat la seva superfície.
 4. Les activitats d’empreses de serveis i comerç extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu.
 5. Comerços que han hagut de suspendre l'obertura al públic perque estan ubicats a centres o galeries comercials, excepte els establiments que tinguin l’entrada independent i directa des de la via pública amb les mateixes condicions i limitacions: aforament del 30% i superfície de venda màxima de 400 m2.
 6. També és objecte d’aquestes bases, el supòsit de suspensió de l’activitat econòmica de qualsevol establiment comercial amb activitat a Sant Quirze del Vallès, amb un nombre de persones treballadores inferior a 50 que hagi hagut de tancar l’establiment per baixa mèdica del titular o treballador (s) de l’establiment per haver sigut positiu de COVID-19. En aquest cas caldrà aporta document de baixa mèdica que ho confirmi.

 Aquestes persones beneficiaries han d’estar donades d’alta de l’epígraf de l’IAE corresponent a la seva activitat en el moment de presentar la seva sol·licitud.


Requisits previsPoden sol·licitar aquesta subvenció les empreses o persones autònomes dels sectors esmentats que es van veure afectades per la Resolució SLT/1/2021 de 4 de gener de 2021 i les seves posteriors modificacions.

Consulteu en les bases (apartat 4) els requisits indispensables i els conceptes subvencionables per poder sol·licitar la subvenció.


Documents que cal aportarSol·licitud

En tots el casos


 • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat, en tots el casos.
 • En cas de persona jurídica, NIF.
 • Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre l’activitat econòmica com a mesura derivada de la Resolució SLT/1/2021 de 4 de gener i les posteriors resolucions relacionades.
 • En cas de baixa mèdica per COVID-19 i tancament de l’establiment, document mèdic acreditant la baixa.

En cas de no haver comunicat anteriorment les vostres dades bancàries:
 
 • Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut.

Per fer aquesta comunicació podeu accedir al tràmit: Comunicació de dades bancàries per a la recepció de transferències bancàries emeses per l'Ajuntament.


 
 
Justificació
 • Justificació model que inclou una declaració responsable segons la qual no heu rebut cap altre subvenció ni ajuda per les despeses que justifiqueu.
 • Justificants de despeses (factures o rebuts de pagament) vinculats a les activitats subvencionables de l’apartat 4 de les bases.
Si la persona sol·licitant no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixen tal aportació.

 


Antelació amb què cal demanarSol·licituds      FORA DE TERMINI


 • Del 13 d'abril al 9 de maig de 2020.Justificacions
       FORA DE TERMINI
 • Des del moment de la notificació de la resolució fins al 31 d'agost de 2021.

 On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya.. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei al Comerç


Termini per resoldre i notificar6 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsUna vegada realitzada la sol·licitud de subvenció, l’Ajuntament podrà sol·licitar, en qualsevol moment, documentació complementària per comprovar i determinar que es reuneixen els requisits establerts a les bases reguladores.


CRITERIS I PROCEDIMENT D’ATORGAMENT. QUANTIA MÀXIMA DELS AJUTS.


Per conèixer aquests criteris podeu accedir a les bases reguladores (apartats 8 , 9 i 11).


OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIARIES


A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la LGS, les persones beneficiàries queden sotmeses a les obligacions següents:


a)    Destinar la subvenció exclusivament als conceptes subvencionables, definits a l’apartat 4 de les bases reguladores.


b)    Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aportant tota la informació que li sigui requerida.


c)    Complir la resta d’obligacions previstes a la normativa vigent en matèria de subvencions i en aquestes bases.


d)    Justificació de les despeses.


 FORMA I TERMINI DE LA JUSTIFICACIÓ


 De conformitat amb la Llei 38/2003, LGS, els ajuts rebuts s’hauran de justificar convenientment a través del portal de tràmits de la web municipal, mitjançant el model de justificació normalitzat.


 El període de justificació serà fins al 31 d'agost de 2021.


 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto