Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Agenda

Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

DescripcióPresentar la sol·licitud de participació en els processos de selecció i provisió de personal de l'Ajuntament i fer el pagament de la taxa per drets d'examen establerta per la convocatòria.


CONVOCATÒRIES OBERTES:


1-  Borsa de treball de tècnic de gestió, promoció interna.


 

Accés a la pàgina de Convocatòries de selecció


 
 


Qui ho pot demanar?Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits exigits a les bases de la convocatòria.


Requisits previsPer ésser admesos al procés, els aspirants hauran de complir els requisits especificats a les bases reguladores del procés selectiu.


En el cas que necessiteu alguna adaptació per poder realitzar les proves us haureu d’adreçar al servei de Recursos Humans amb una antelació de 5 dies hàbils abans de la data de realització de les proves.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model.
 • Currículum professional i acadèmic.
 • Document acreditatiu d’identitat.
 • Títol acadèmic requerit a la convocatòria.
 • Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin segons el que estableix les bases reguladores de la convocatòria.
 • Certificat del nivell de català exigit a les bases de la convocatòria, emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, o altre equivalent o superior.
 • Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola: Acreditació de coneixements de la llengua castellana, d’acord amb les bases de la convocatòria.
 • Documentació acreditativa del grau de discapacitat.
 • En cas de discapacitat igual o superior al 33%: certificat emès per la institució competent que ho acrediti.
 • En cas de trobar-se en situació d’atur sense prestació: certificat expedit pel SOC.
 • En cas que el procés de selecció ho requereixi: permís de conducció del tipus especificat a les bases.

 


Antelació amb que cal demanarDins del període de presentació d'instàncies de la convocatòria.


Convocatòries obertes:


1- Borsa de treball de tècnic de gestió, promoció interna: Del 4 al 23 de maig de 2017. FORA DE TERMINI


Convocatòries en procés:


1-Borsa de treball de tècnics/ques auxiliars de biblioteca.


2- Borsa de treball de personal d'oficis.


3- Tècnic/a auxiliar de cultura (Promoció interna).


4- Borsa de treball de la categoria d'auxiliar tècnic/a de lleure en accions de dinamització sociocultural i comunitària i de foment de la convivència.


5- Concurs-oposició, per al nomenament interí per programa d'un enginyer/a tècnic/a en topografia per l'execució del programa "Seguiment de l'activitat urbanística municipal en matèria de planejament i gestió urbanística durant la revisió del planejament (POUM).


6- Borsa de treball de la categoria d'arquitectes tècnics/ques, pel sistema de concurs-oposició.


7- Borsa de treball temporal per a substitucions i interinitats d’administratius/ves.


8- Borsa de treball per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats, de tècnics/ques superiors en dret.


9- Borsa de treball per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats, de tècnics/ques de gestió.


 On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.      Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.      Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.      Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.      Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.      Feu clic en continuar.
6.      Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 
Posteriorment rebreu un correu electrònic amb la liquidació per realitzar el pagament dels drets d’examen de la convocatòria.

El pagament es pot realitzar al web municipal mitjançant Carpeta Ciutadana – Pagament de rebuts o a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores especificades a la liquidació, en el termini màxim de 2 dies.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Recursos Humans


Termini per resoldre i notificar1 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostD’acord amb l’ordenança fiscal núm. 4.1. Taxa per expedició de documents administratius.

Article 6, epígraf 4: CONVOCATORIES DE SELECCIÓ
 

a) Per cada sol·licitud per prendre part en convocatòries de selecció lliures per proveir places o llocs de treball:
  

a.1.) A1
18,56 €
a.2.) A2 i C1
16,50 €
a.3.) C2
14,43 €
Agrupacions professionals (Disposició addicional setena EBEP)
5,05 €
Places de funcionaris interins o personal laboral temporal i borses de treball
5,16 €
Quan la persona aspirant es trobi en situació de desocupació i que no percebi cap prestació econòmica, segons certificat expedit per l’oficina del servei d’ocupació corresponent, o bé acrediti una discapacitat igual o superior al 33 per cent, mitjançant certificat emès per la institució competent, la quota serà zero
Exempt

 

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Mitjans de pagamentMitjançant Carpeta Ciutadana – Pagament de rebuts 


Qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores especificades a la liquidació.


ObservacionsA partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els successius anuncis, s’exposaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i al web municipal www.santquirzevalles.cat/Ocupaciópública


Per més informació podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu al que us esteu presentant.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto