Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Descripció



Presentar la sol·licitud de participació en els processos de selecció i provisió de personal de l'Ajuntament, i fer el pagament de la taxa per drets d'examen establerta per la convocatòria.


CONVOCATÒRIES OBERTES


  •  

Accés a la pàgina de convocatòries de selecció.


Qui ho pot demanar?



  • Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits exigits a les bases de la convocatòria.

 


Requisits previs



Per ésser admesos al procés, els aspirants hauran de complir els requisits especificats a les bases reguladores del procés selectiu.


En el cas que necessiteu alguna adaptació per poder realitzar les proves us haureu d’adreçar al servei de Recursos Humans amb una antelació de 5 dies hàbils abans de la data de realització de les proves.

 


Documents que cal aportar



  • Justificant del pagament de la taxa (indicada a les bases reguladores de cada procés).
  • Sol·licitud model
  • Documentació descrita a les bases reguladores de cada procés, relaitva als mèrits i d'altres específiques.

 


Antelació amb què cal demanar



Dins del període de presentació de sol·licituds de la convocatòria.


Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.



Convocatòries obertes




Convocatòries amb el període de presentació de sol·licituds tancat


  • Per consultar l'estat de convocatòries amb el període de presentació tancat, podeu accedir al següent enllaç: convocatòries de selecció.

 



On es demana (En línia)



IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.    Sol·liciteu l'autoliquidació de la taxa (la trobareu indicada en les bases reguladores així com a l'Ordenança Fiscal 4.1. Epígraf 4). Caldrà que us genereu la taxa en la carpeta ciutadana seleccionant als accessos ràpids "Autoliquidacions".
2.    Una vegada pagada l'autoliquidació*, descarregueu el comprovant de pagament que haureu d'aportar més endavant.
3.      Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.      Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.      Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.   Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació) i el comprovant de pagament de l'autoliquidació.
5.      Feu clic en continuar.
6.      Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 
* El pagament es pot realitzar al web municipal mitjançant Carpeta Ciutadana seleccionant als accessos ràpids "Fer un pagament", o a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores especificades a l'autoliquidació, en el termini màxim de 5 dies.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestor



Servei de Recursos Humans


Termini per resoldre i notificar



1 mesos


Sentit del silenci administratiu



Negatiu


Cost



D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 4.1. Taxa per expedició de documents administratiu

Article 6, epígraf 4: CONVOCATORIES DE SELECCIÓ

a) Per cada sol·licitud per prendre part en convocatòries de selecció lliures per proveir places o llocs de treball:

 

a.1.) A1

18,56 €

a.2.) A2 i C1

16,50 €

a.3.) C2

14,43 €

Agrupacions professionals (Disposició addicional setena EBEP)

5,05 €

Places de funcionaris interins o personal laboral temporal i borses de treball

5,16 €

Quan la persona aspirant es trobi en situació de desocupació i que no percebi cap prestació econòmica, segons certificat expedit pel SEPE, o bé acrediti una discapacitat igual o superior al 33 per cent, mitjançant certificat emès per la institució competent, la quota serà zero

Exempt

 

 

 

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Mitjans de pagament



Mitjançant Carpeta Ciutadana – Pagament de rebuts 


Qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores especificades a la liquidació.


Observacions



A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els successius anuncis, s’exposaran al tauler d'edictes electrònic de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i al web municipal www.santquirzevalles.cat/Ocupaciópública


Per a més informació podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu al que us esteu presentant.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto