Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Subvencions al sector del comerç i la restauració per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia de la COVID-19

DescripcióDonar suport al conjunt del teixit comercial i de serveis del municipi per poder fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat que s’han continuat pagant malgrat el tancament, així com a les despeses a les que s’ha hagut de fer front per poder reiniciar les activitats dins el context actual.

L’activitat empresarial fa referència a aquelles organitzacions que tenen llicència d’activitat al municipi o les altes fiscals i laborals corresponents per poder dur-la a terme amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 6, de 14/03/2020).

Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica que realitzin l’activitat comercial al municipi.


Qui ho pot demanar?Es consideren persones beneficiàries:


 • Persones físiques autònomes que estiguin donades d’alta al Règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o règim equivalents, del sector del comerç i la restauració, amb activitat comercial al municipi.
 • Persones jurídiques, independentment de la seva forma jurídica, sempre i quan tinguin una activitat comercial al municipi de Sant Quirze del Vallès, i el nombre de persones treballadores sigui inferior a 50.
 • Aquestes persones beneficiaries han d’estar donades d’alta de l’epígraf de l’IAE corresponent a la seva activitat en el moment de presentar la seva sol·licitud.


Nota:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Requisits previsPoden sol·licitar aquesta subvenció les empreses o persones autònomes del sector del comerç i la restauració que hagin patit una reducció de la seva facturació i es van veure obligades a deixar d'oferir els seus serveis com a conseqüència dels efectes de la declaració de l'estat d'alarma per la COVID-19.


Consulteu en les bases (apartat 4) els requisits indispensables i els conceptes subvencionables per poder sol·licitar la subvenció.


Documents que cal aportarSol·licitud:


 • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat, en tots el casos.
 • En cas de persona jurídica, NIF.
 • Identificació de l’establiment físic que va cessar l’activitat a causa de la crisi de la COVID-19. (Fotografia en color de la façana, on es vegi el rètol de l’establiment).
 • Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre l’activitat econòmica com a mesura derivada de la crisi del COVID-19 i del Real decret 463/2020, de 14 de març.

En cas de no haver comunicat anteriorment les vostres dades bancàries:


- Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut. Per fer la comunicació podeu accedir al tràmit: Comunicació de dades bancàries per a la recepció de transferències bancàries emeses per l'Ajuntament.
 


En el cas de persones autònomes en estimació objectiva (mòduls)


 • Llibre d’ingressos i despeses (període del març al juny 2020 i del març al juny 2019).
 • Declaració de renda 2019 (apartat activitats econòmiques realitzades i rendiments obtinguts).
   

En el cas de persones autònomes en estimació directa


 • Model 130. IRPF. Primer i segon trimestre 2019.
 • Model 130. IRPF. Primer i segon trimestre 2020.
 • Model 303. IVA. Primer i segon trimestre 2019.
 • Model 303. IVA. Primer i segon trimestre 2020.
 • Llibre de registre d’IVA en format Excel del 2019 i 2020.
   

Resta d’empresaris


 • Model 303. IVA. Primer i segon trimestre 2019.
 • Model 303. IVA. Primer i segon trimestre 2020.
 • Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingressos i despeses, del període justificat en format Excel (dels dos primers trimestres de 2020 i dels dos primers trimestres del 2019).


Justificació:


 • Justificació model que inclou una declaració responsable segons la qual no heu rebut cap altre subvenció ni ajuda per les despeses que justifiqueu.
 • Justificants de despeses (factures o rebuts de pagament) vinculats a les activitats subvencionables de l’apartat 4 de les bases.

Si la persona sol·licitant no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19, que li impedeixen tal aportació.


Antelació amb què cal demanarSol·licitud: del 3 al 23 de novembre de 2020 FORA DE TERMINI


S’atendran totes les sol·licituds que es rebin fora d’aquestes dates només si, un cop atorgats els ajuts de les sol·licituds rebudes dins del termini establert, es disposa de crèdit suficient al pressupost destinat a aquest tipus d’ajuts.

Justificació
Des del moment de la notificació de la resolució fins al 31 de desembre de 2020.On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya.. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei a l'Empresa


Termini per resoldre i notificar6 mesos


CostGratuït


ObservacionsUna vegada realitzada la sol·licitud de subvenció, l’Ajuntament podrà sol·licitar, en qualsevol moment, documentació complementària per comprovar i determinar que es reuneixen els requisits establerts a aquestes bases.

CRITERIS I PROCEDIMENT D’ATORGAMENT. QUANTIA MÀXIMA DELS AJUTS.

Per conèixer aquests criteris podeu accedir a les bases reguladores (apartats 8 , 9 i 11).

OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIARIES
A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei General de Subvencions, les persones beneficiàries queden sotmeses a les obligacions següents:


  • Destinar la subvenció exclusivament als conceptes subvencionables, definits a l'apartat 4 de les bases reguladores.
  • Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aportant tota la informació que li sigui requerida.
  • Complir la resta d’obligacions previstes a la normativa vigent en matèria de subvencions i en aquestes bases.
  • Justificar les despeses subvencionables.

FORMA I TERMINI DE LA JUSTIFICACIÓ
De conformitat amb la Llei 38/2003, LGS, els ajuts rebuts s’hauran de justificar convenientment a través del portal de tràmits de la web municipal, mitjançant el model de justificació normalitzat.
El període de justificació serà fins al 31 desembre de 2020.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto