Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Llicència d'obra menor

DescripcióSol·licitar llicència d'obres menors que requereixen projecte tècnic i que estan incloses en alguna de les actuacions següents:


 • Obres de conservació, reparació i millora de tota mena d’edificis, que requereixin projecte tècnic, no suposin augments de volums ni de superfície edificada, no afectin de forma àmplia elements estructurals.
 • Moviments de terra i esplanació de terrenys.
 • Extracció d'àrids i explotació de pedreres.
 • Acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 • Instal·lació d'hivernacles o similars (> 1 metre alçaria).
 • Instal·lació de cases prefabricades o similars (casetes provisionals d'obres,…).
 • Infraestructura de serveis de subministraments d'energia, aigua, sanejament, telefonia o similars.
 • Instal·lació d'antenes o dispositius de comunicació / instal·lació d'equips captadors d'energia.
 • Usos i obres provisionals.
 • Legalització d'obres menors.
 • Construcció de tanques de solars i terrenys.
 • Execució o modificació obertures a les façanes.
 • Instal·lació de bastides d’altura superior a 6 m.
 • D’altres de característiques similars.


Els següents tipus d’obres tenen un tràmit específic per a la seva sol·licitud:


 


Qui ho pot demanar? • L'interessat o qualsevol persona física o jurídica, actuant en representació d'aquest.Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
   

Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Projecte tècnic signat pel tècnic, excepte en les obres de connexió a la claveguera pública. El projecte haurà de contenir, com a mínim: memòria tècnica descriptiva justificativa del compliment de les normes en matèria de construcció, seguretat, accessibilitat, habilitat i residus així com la urbanística que li sigui d’aplicació.
  Aquest projecte ha d'incloure:
  • Memòria descriptiva, on consti: Descripció de les obres a realitzar (materials, característiques, cost estimatiu).
  • Croquis acotat, a escala 1:50 o 1:100 que permeti interpretar clarament l'abast de l'obra.
  • Plànol d’emplaçament a escala no inferior a 1:500.
  • Dues fotografies (originals o fotocòpies en color) de la façana i la part d’edifici en que s’intervé.
  • Pressupost de les obres signat pel Contractista.
  • Justificació de la gestió de runes.
    
 • Full d'assumeix del director d'obra visat pel col·legi professional.
 • Pòlissa actualitzada d’assegurança de responsabilitat Civil del contractista i/o promotor.

   


En cas d’obres de caràcter auxiliar i obres menors en el domini públic de connexió a la claveguera pública caldrà aportar:


 • Plànol d’emplaçament a escala no inferior a 1:500.
 • Pressupost de les obres signat pel contractista.
 • Pòlissa de responsabilitat civil actualitzada del contractista i/o promotor.
 • Fotografia (original o fotocòpia en color) de la zona on s’intervé.

   


En cas de no portar el projecte visat caldrà aportar:


 • Certificat del col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional de cadascun dels tècnics de l’obra.


En cas que l’obra es realitzi en una finca sotmesa al règim de propietat horitzontal i s’afecta elements comuns.


 • Autorització escrita de la comunitat.


En cas que les obres es realitzin dintre de la zona d’afectació o d’influència de Ferrocarrils:


 • Informe favorable de l’Administració competent.


En cas que les obres estiguin dins l’àmbit afectat per servituds dels serveis territorials de Carreteres:


 • Autorització per a la realització d’obres o activitat a les zones d’influència de carreteres de la Generalitat de Catalunya - Direcció General de Carreteres.


En cas que les obres estiguin dins l’àmbit afectat per servituds aeronàutiques:


 • Sol·licitud normalitzada per duplicat amb la documentació fixada per l’Agencia Estatal de Seguretat Aèria. www.seguridadaerea.gov.es

 On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)
IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya.. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:


 1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

 

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


CostEn el moment de fer la sol·licitud es realitzarà el pagament de: 
 

 • Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
 • Taxa sobre concessions de plaques, patens i altres distintius.


Una vegada s'atorga la llicència caldrà realitzar el pagament de:
 

 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

Termini per resoldre i notificar


 

 • 2 mesos per a les obres amb projecte tècnic
 • 1 mes per a la resta

 

En cas de ser necessari l’informe preceptiu d’una altra administració pública, el còmput s’interromp durant el termini establert a la normativa sectorial d’aplicació, per a l’emissió de l’informe.

Aquests còmputs resten suspesos durant el temps que es concedeixi al sol·licitant per a l’esmena de deficiències.

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto