Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ajut econòmic per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual de persones afectades per la crisi de la COVID-19

DescripcióSol·licitar ajut econòmic per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, dins de la crisi sanitària social i econòmica ocasionada per la COVID-19.


Qui ho pot demanar? • Persones físiques titulars d'un contracte de lloguer d'habitatge habitual a Sant Quirze del Vallès.

Requisits previs • Ser major d’edat i titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el municipi de Sant Quirze del Vallès.
 • Residència continuada al municipi per un període mínim d’un any, o de dos anys de forma discontinua en els quatre anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
 • Estar al corrent del pagament del lloguer dels 3 mesos anteriors a la declaració de l’estat d’alarma ocasionat per la COVID-19.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca o pel propietari, que acrediti l'efectivitat del pagament.
 • Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la emergència sanitària per la COVID-19. Als efectes del present ajut, cal que s’acompleixin els requisits següents :
  • Que la persona arrendatària o alguna de la unitat familiar es trobi afectada per una pèrdua substancial d’ingressos; com estar en situació d'atur o trobar-se afectada per un ERTO o ERO, o haver vist reduïda la seva jornada laboral, en cas de ser treballadora per compte aliè o, en el supòsit de ser treballadora per compte propi, acreditar la pèrdua substancial d'ingressos.
  • El conjunt d’ingressos de la unitat familiar, durant el mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda, ha de ser inferior a:
   • Amb caràcter general: Límit de 4 vegades l’Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). (537,84 € x 4 = 2.151,36 €)
   • Fill o filla a càrrec: aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades per cadascun/a. (215,14 €/ per fill/a)
   • Família monomarental o monoparental: l'increment aplicable per fill/a serà de 0,15 vegades. (322,70 €/ per fill/a)
   • Per cada persona major de 65 anys, membre de la unitat familiar, el límit s'incrementarà en 0,1 vegades. (215,14 €)
   • Si hi ha un membre de la unitat familiar amb discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l'incapaciti de manera permanent per a una activitat laboral: 5 vegades l'IPREM. (537,84 € x 5 = 2.689,20 €)
   • Si la persona obligada al pagament de la renda té paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, en un grau igual o superior al 33%, o amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%: 6 vegades l’IPREM. (537,84 € x 6 = 3.227,04 €)
  • Que la renda més les despeses i subministraments bàsics de l'habitatge habitual sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt de la unitat familiar. Pel concepte de subministraments admesos, consulteu les bases reguladores.
  • Qualsevol altra situació de vulnerabilitat justificada socialment segons l’informe pertinent de seguiment dels Serveis Socials Municipals.
 • Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguin el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no tinguin vincle de parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb la persona que tingui la condició d’arrendador de l’habitatge, i no sigui soci/a o partícip de la persona física o jurídica que actua como a arrendadora.
 • Que la persona sol·licitant, ni les que conformen la unitat de convivència, no disposi d’habitatge o immoble per qualsevol títol que n’habiliti l’ocupació, llevat que pugui acreditar que no en disposa de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge, i s'ha obtingut per transmissió mortis causa sense testament.
 • No disposar de recursos econòmics en comptes corrents o altres dipòsits anàlegs, que superin 7 vegades l’IPREM en còmput mensual (3.764,88 €).
 • Acreditar que s’ha sol·licitat a la propietat de l’habitatge una reducció de la quota o un ajornament del pagament, o una altra alternativa sobre l’ajornament o el fraccionament aplaçat del deute.
   

Documents que cal aportarPer presentar la sol·licitud


 • Sol·licitud model que inclou declaració responsable relativa al compliment dels requisits establerts.


Documentació relativa a tots els membres de la unitat de convivència


 • Document vigent acreditatiu d’identitat de totes les persones que integren la unitat convivència.
 • En el cas de divorci o separació:
  • demanda judicial, sentència i/o acord ratificat judicialment, així com conveni regulador, si s’escau, en què consti informació relativa a la custòdia de les filles o fills menors i a l’assignació de l’habitatge.
 • En el cas de família monomarental o monoparental:
  • títol de família monoparental.
 • En el cas de discapacitat i/o dependència:
  • certificats de discapacitat i/o resolució de dependència.
 • Documentació acreditativa dels ingressos del mes anterior a la presentació de la sol·licitud, per la persona sol·licitant i totes les que composen la unitat de convivència:
  • Ingressos del treball per compte aliè, i beneficis del treball per compte propi.
  • Prestacions, ajuts i subvencions públiques, així com acreditació d’altres ingressos no justificables.
 • Extractes bancaris del mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, de tots els comptes dels que siguin titulars les persones que integren la unitat de convivència.


Documentació relativa a l’habitatge


 • Contracte de lloguer en vigor i 3 darrers rebuts satisfets. En cas de contracte amb una vigència de menor termini, acreditar el pagament des del seu inici.
 • Acreditació dels metres quadrats útils de l’habitatge.
 • Dades bancàries per fer efectiva l’ajuda a la persona sol·licitant (emplenar apartat inclòs en el model de sol·licitud).


Documentació relativa a la situació de vulnerabilitat conseqüència de la COVID-19


 • Documentació que acrediti trobar-se en situació d’atur, d’haver-se vist afectat per un ERTO o un ERO, o d’haver reduït la seva jornada laboral.
 • Documentació acreditativa del cessament o reducció d’activitat dels treballadors per compte propi.
 • Documentació acreditativa d’altres circumstàncies anàlogues que puguin ser admeses com a equivalents, sempre que es justifiqui que suposen una reducció substancial d’ingressos com a conseqüència de la emergència sanitària.
 • Documentació per acreditar que no es disposa de recursos econòmics en comptes corrents o altres dipòsits anàlegs, que superin 7 vegades l’IPREM en còmput mensual (3.764,88 €).

L’Ajuntament podrà sol·licitar documentació complementària per comprovar i determinar que es reuneixen els requisits establerts.


 


Per presentar la justificació


 • Model de justificació
 • Original i fotocòpia dels rebuts que justifiquen el pagament de la renda de lloguer de les mensualitats relatives a l'import subvencionat per l'Ajuntament. Els originals es retornaran als interessats amb un estampillat, on s’indicarà la subvenció per a la justificació de la qual han estat presentats.

Antelació amb què cal demanar • Termini per a la presentació de sol·licituds dels ajuts: del 7 al 27 de juliol de 2020, ambdós inclosos. FORA DE TERMINI
   
 • Termini per a la presentació de la justificació, data límit: 28 de febrer de 2021.

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat , mitjançant el web http://citaprevia.santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800 (horari per sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 20h)

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal
Servei gestorServei d'Habitatge


Termini per resoldre i notificar20 dies


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsEl termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de 20 dies hàbils a partir de la data límit de presentació de sol·licituds. El venciment d'aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució, legitima a les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.


En l’import de la renda de lloguer subvencionable no poden estar inclosos ni repercutits, altres imports derivats de despeses comunitàries, assegurances o taxes, tributs, subministraments, etc.

Pagament de l’ajut

L'import de la subvenció es farà efectiu un cop dictada la resolució favorable de la sol·licitud i transcorregut el termini legal per a entendre tàcitament acceptada la resolució.
El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte indicat en el model de sol·licitud, i en concepte de renda de lloguer imputable a 3 mensualitats compreses entre el 13 de març i el 31 de desembre de 2020.

Obligacions de les persones beneficiaries

A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries queden sotmeses a les obligacions següents:
Destinar la subvenció exclusivament al pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge habitual.
Comunicar a l'Ajuntament de Sant Quirze qualsevol motiu que modifiqui o canviï la relació contractual amb la propietat durant el període de justificació de l’ajut.
Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aportant tota la informació que li sigui requerida.
Complir la resta d’obligacions previstes a la normativa vigent en matèria de subvencions i en les bases corresponents.

Forma i termini de justificació

Dins el termini de justificació caldrà aportar mitjançant registre general, original i fotocòpia dels rebuts que justifiquen el pagament de la renda de lloguer de les mensualitats relatives a l'import subvencionat per l'Ajuntament, segons model de justificació. Els originals es retornaran amb un estampillat, on s’indicarà la subvenció per a la justificació de la qual han estat presentats.
Es considerarà despesa efectuada aquella de la que es disposi justificant del pagament de la renda de lloguer amb data compresa entre el 13 de març i el 31 de desembre de 2020.
El termini de presentació de la justificació terminarà el 28 de febrer de 2021.
L'Ajuntament podrà requerir als beneficiaris/àries la remissió dels justificants de despesa.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto