Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer - Generalitat de Catalunya

DescripcióSol·licitar la subvenció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al pagament al lloguer per a l’any 2021.


Ingressos màxims
No poden percebre aquesta subvenció les unitats de convivència quan els seus ingressos, abans de l'aplicació del coeficient multiplicador establert a la base 5.4, siguin superiors a 2,831267 vegades l'IRSC, és a dir, 22.558,77 €. (IRSC=7.967,73 €)

Propietaris o usufructuaris d'un habitatge
No poden percebre aquesta subvenció les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.Import de la subvenció
 • Per determinar la quantia de la subvenció, es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l'impost sobre béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d’escombraries.
   
 • L'import de la subvenció dependrà de l’esforç que representi el pagament del lloguer respecte als ingressos:

  - Quan l'esforç representi un valor igual o inferior al 30%
      20% de l'import de la renda de lloguer anual.
  - Quan l'esforç representi un valor superior al 30% i inferior al 40%
      30% de l'import de la renda de lloguer anual.
  - Quan l'esforç representi un valor igual o superior al 40%
      40% de l'import de la renda de lloguer anual.
  Hi ha un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge,
  Hi ha un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l'import sigui inferior a aquesta quantitat.


  Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim de 20 euros.
 • La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
 • En cas que el sol·licitant aporti, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import de l'últim rebut del lloguer pagat corresponent al nou contracte, addenda o pacte.

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions establertes en les bases reguladores i en la convocatòria corresponent.

Per a més informació podeu consultar l'apartat Observacions d'aquest tràmit, i la pàgina web de la Generalitat de Catalunya: Subvencions per al pagament de lloguer. Any 2021


Qui ho pot demanar? • Qualsevol persona major d'edat que compleixi els requisits i condicions de les bases reguladores.

 


Requisits previs1. Tenir la residència legal a Catalunya.


2. Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 vegades l'IRSC, i que no superin els límits establerts a la base 5, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
No obstant l'anterior, quan l'import anual del lloguer sigui inferior a 0,3 vegades l'IRSC, els ingressos mínims exigibles seran el equivalents a l'import del lloguer.
Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Habitatge corresponent.


3. Ser titular, en qualitat d'arrendatari/ària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat/da. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat d'acord amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.


4. L'import màxim de lloguer a renda mensual per l'habitatge no pot ser superior a 800 euros, o en cas de famílies nombroses no pot ser superior a 900 euros.


5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.


6. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats.


7. Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.


8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.


9. Complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.


 


Documents que cal aportarDocumentació per a la sol·licitud


1. Sol·licitud model

2. DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE haurà d'aportar el document d'identificació què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació NIE.

3. En el cas que us oposeu a la consulta de dades en l'apartat 6 del formulari de sol·licitud. 1


Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:


3.1. Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en la data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.
3.2. En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de l'IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.
3.3. Excepcionalment, en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats, s'admetran els ingressos de l'any de la convocatòria de la unitat de convivència en els supòsits següents: divorci, separació, viduïtat, canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos. En aquest cas cal presentar la Declaració responsable d'ingressos i l'Informe de la Vida Laboral.


4. Llibre de família, si escau.

5. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. El contracte de lloguer ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.


5.1. En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
5.2. En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l’habitatge.


6. Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar un mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.


7. Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.


En els casos d'habitatges gestionats per empreses públiques locals i per entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden presentar, en substitució dels rebuts de lloguer pagats, un certificat on consti el nom i cognoms dels sol·licitants, el NIF, les dades identificatives de l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.

8. Declaració responsable de complir els requisits establerts en aquestes bases reguladores i de no concórrer en cap dels motius d'exclusió que estableix l’apartat 4.2 de les bases.

9. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.

10. L’acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat s’ha de fer mitjançant l’aportació de resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o de sentència judicial ferma.

11. Document acreditatiu de ser jove extutelat/da, si escau.

12. Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder acollir-se al Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat per l'Acord del Govern de 28 de gener de 2014.

13. Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.


1 Les persones sol·licitants que s'oposin (apartat 6 del formulari de sol·licitud) a què l'òrgan gestor pugui fer les consultes que es detallen en la base reguladora 7.4, han d'aportar la documentació següent:


a) Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
b) Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en la data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Quan les beneficiàries siguin persones físiques o unitats de convivència constituïdes per diverses persones físiques, per a la determinació dels ingressos de la persona o unitat, als efectes de la seva valoració per a l'obtenció de la subvenció, es partirà de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi, corresponent a les declaracions presentades per cadascun dels membres de la unitat familiar, relatives a l'últim període impositiu, amb termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud de la subvenció.
c) Acreditació del departament competent en matèria d'afers socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
d) Títol de família nombrosa vigent, si escau.
e) Títol de família monoparental vigent, si escau.
f) Vida laboral
g) Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).


Documentació per a la justificació


Les subvencions es justifiquen amb la presentació dels rebuts de lloguer pagats corresponents a l'exercici de la convocatòria. Per al pagament de les mensualitats, caldrà presentar les justificacions dels rebuts de lloguer pagats, un cop notificada la resolució de concessió, i abans del darrer dia hàbil del mes de juny de l'any següent al de la convocatòria.


En tots els supòsits exposats, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.


Antelació amb què cal demanarPresentació de sol·licituds 


2022. Pendent de la publicació de la CONVOCATÒRIA


Presentació de justificants (CONVOCATÒRIA 2021)


 • Abans del 30 de juny de 2022

On es demana (Presencial)
Oficina Local d’Habitatge
Avinguda Pau Casals, 72-82
08192, Sant Quirze del Vallès


Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 93 721 68 00


Oficina Torre Julià de les Fonts C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 93 784 01 36


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal

 


On es demana (En línia)Podeu tramitar en línia aquesta sol·licitud des de l'enllaç inferior 'Sol·licitud online' que us dirigirà a la pàgina corresponent del Web de la Generalitat de Catalunya.
 

Consulteu les condicions tècniques necessàries per a fer tràmits en línia a Tràmits gencat
 

Cal que us identifiqueu amb algun dels mecanismes d'identificació digital vàlids, com l'idCAT Mòbil, Cl@ve, DNI electrònic, idCAT Certificat, FNMT, T-CAT, Camerfirma, etc.
 

El sol·licitant, un cop s’identifiqui a Tràmits gencat amb el seu certificat digital, podrà comprovar tots els tràmits que ha realitzat, accedint a l'opció de menú ‘Àrea privada’.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei d'Habitatge


CostNo hi ha taxes associades a aquest tràmit.


ObservacionsPagament de la subvenció
 • El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer per qualsevol dels mitjans següents: aportació de rebuts, informació facilitada per les entitats financers que col·laboren en la gestió d'aquestes prestacions o altres mitjans.
 • El pagament de la subvenció s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.
 • La subvenció es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.


No poden ser perceptores de les subvencions:
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre sigui sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.
 • Les unitats de convivència en què l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros.
  S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.
 • Les unitats de convivència quan els seus ingressos, abans de l'aplicació del coeficient multiplicador establert a la base 5.4, siguin superiors a 2,831267 vegades l'IRSC, és a dir, 22.558,77 €. (IRSC=7.967,73 €)
 • Les persones arrendatàries d'habitatges que gestiona o administra l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques.


Incompatibilitats
 • Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts, per les mateixes mensualitats del mateix any, provinents de qualsevol administració pública o d'entitats públiques o privades, que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.
 • També són incompatibles amb les prestacions i/o ajuts per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
    

Criteris de prioritatzació i valoració
 • Les subvencions es concedeixen en funció de la dotació pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, comparant les sol·licituds presentades en el termini establert, i determinant l'ordre de prelació entre les sol·licituds presentades, segons els criteris i les prioritats de valoració que s'indiquen a la base 11 de les bases reguladores.
 

Període impositiu, ingressos computables i indicador de renda de suficiència de Catalunya
 • D'acord amb l'apartat 1.b.1) de la base reguladora 8, el període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l'exercici 2019.
 • Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2019, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.
 • L'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l'exercici 2019 és de 7.967,73 euros anuals.

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto