Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ajuts econòmics de suport a l’escolaritat per a famílies amb dificultats econòmiques i afectades per la crisi de la COVID-19

DescripcióAjut econòmic per cobrir una part del cost de material, sortides escolars i llibres, destinat a les famílies amb infants inscrits en educació infantil, primària o secundaria obligatòria, i empadronats a Sant Quirze del Vallès.


La concessió d’aquests ajuts estaran sotmesos al nivell d’ingressos de la unitat familiar, la seva situació sociofamiliar i a la correcta escolarització de l’infant (segons la LEC, Llei d’Educació de Catalunya), i a la presentació de la sol·licitud.

També podran sol·licitar l'ajut aquelles famílies que justifiquin documentalment que han perdut la feina, estiguin afectades per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o parcial o pateixin una situació anàloga com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Aquest ajut està subjecte a l’obligació de ser declarat en l’Impost de renda de les persones físiques.

Les comunicacions i requeriments de documentació referents a aquest tràmit es realitzaran mitjançant publicació als centres educatius i al tauler d’anuncis corporatiu.

A petició de l'interessat, s’expedirà un justificant que es lliurarà per correu electrònic mitjançant l’adreça especificada en la sol·licitud.

En cas de necessitat, l’original caldrà recollir-lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, d’acord amb els horaris establerts.Llista de la distribució dels ajuts de suport a l'escolaritat 2020


 


 


Qui ho pot demanar?Famílies amb infants de 3 a 16 anys que estiguin empadronades al municipi i que cursin estudis:


 • en centres educatius públics, o
 • centres privats concertats, per orientacions del Departament d’Ensenyament.

Requisits previsDocuments que cal aportar • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat de tots els membres de la unitat familiar
 • Llibre de família / certificat de naixement o qualsevol altre document acreditatiu del parentesc.

En cas de família nombrosa o monomarental/monoparental


 • Títol de família nombrosa o monoparental


En cas de discapacitat de l’alumne/a o germans:


 • Certificat de Discapacitat emès pel Centre d’Atenció a les persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família o per organismes competents.


En cas d’escolarització en centre privat concertat per orientacions del Departament d’Ensenyament:


 • Resolució del director o directora del servei territorial d'Ensenyament al Vallès Occidental o document justificatiu emès per l’inspector/a de zona, per l’equip atenció psicopedagògica o per la direcció del centre educatiu, que certifiqui que el/la menor beneficiari/ària ocupa una plaça reservada al centre privat concertat.


En cas de separació legal o divorci:


 • La resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
 • En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.


En cas de separació de fet:


 • Document notarial o els justificants d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.


En cas d’acolliment:


 • Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'AdolescènciaDocumentació econòmica:


De tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16 anys:


 • En cas de persones assalariades, fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
 • En cas d’atur, certificat del SEPE de ser, o no ser, beneficiari/ària de percepció de prestacions i/o subsidis d’atur, i la quantia percebuda en els 3 mesos anteriors a la sol·licitud. Es pot sol·licitar a través de www.sepe.es o trucant al telèfon 901 119 999
 • Beneficiari/ària de Renda garantida de ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.
 • En cas de pensionistes: certificat acreditatiu de percepció de pensió i quantia actualitzada. (www.seg-social.es)
 • En cas d’autònoms/es: l’última declaració de l’IRPF.
 • En cas de ser dones víctimes de violència masclista: no es tindran en compte els ingressos de l’agressor. Cal aportar la sentència judicial.
 • El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi el/la menor beneficiari/ària, o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no es pot justificar documentalment.
 • Informe de vida laboral actualitzat en la data de la sol·licitud.
 • En el cas d'haver-se vist afectats econòmicament com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19: Justificant que acrediti que algun membre de la unitat familiar o a títol individual, en el cas del jovent emancipat, ha perdut la feina, està afectat/da per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o parcial, o pateix una situació anàloga.

En cas que un membre de la unitat familiar rebi una prestació econòmica per cuidador/a no professional,  no es tindran en compte aquests ingressos.


Si no podeu acreditar cap de les anteriors circumstàncies és necessari emplenar la declaració jurada d’ingressos que trobareu en el formulari de sol·licitud.


En cas de dubtes amb la documentació que cal aportar, podeu trucar al número de telèfon:

937 211 891
(de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h).


Antelació amb què cal demanarPresentació de sol·licituds: FORA DE TERMINI


 • Del 7 al 27 de juliol de 2020 (ambdós inclosos)   


Presentació de la documentació requerida:

Relació de requeriments de documentació


 • Les persones d'aquesta relació podran presentar la documentació requerida en el termini del 3 al 7 d’agost de 2020 (ambdós inclosos).


Forma de presentació dels requeriments:


- Pel registre electrònic a traves del web de l’ajuntament amb una sol·licitud genèrica, fent constar el núm. de registre de la sol·licitud de l’ajut de suport a l’escolaritat i el nom del infant.

- Presencialment al Casal Serra de Galliners, ubicat al C. Pintor Vila-Puig, 22, de les 9 h a les 13.30 h.On es demana (Presencial)
Presencialment amb cita prèvia al número de telèfon:

937 211 891 (dilluns a divendres, de 9 a 14 hores)

Casal Serra de Galliners

Adreça: C/ Pintor Vila-Puig, 22

Horaris: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h.

 

Centre Cívic Torre Julià

Adreça: C/ Josep Mitats, 10 (08194) Les Fonts

Horaris: dimecres i divendres, de 9 a 14 hores.

 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Benestar Social i Gent Gran


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


Mitjans de pagament

ObservacionsAtorgament dels ajuts:

La Junta de Govern Local en un termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds acordarà les persones beneficiàries i els imports. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Aquest acord es publicarà als centres educatius i al tauler d’anuncis corporatiu i s’establirà un termini de 10 dies, a comptar a partir de la publicació al tauler corporatiu, per a interposar al·legacions.


Un cop resoltes les al·legacions es procedirà al pagament dels imports. L’Ajuntament liquidarà l'import econòmic assignat a cada beneficiari al Centre educatiu que li correspongui mitjançant endós. El centre educatiu lliurarà a cada beneficiari el material escolar, llibres i/o l’assignació de sortides que segons l’ajut li correspongui i dintre de l’any en curs.

Documentació econòmica:


En cas que un membre de la unitat familiar rebi una prestació econòmica per cuidador/a no professional, en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, no es tindran en compte aquests ingressos.
 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto