Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Agenda

Ajuts econòmics de suport a l’escolaritat

DescripcióAjut econòmic destinat a les famílies per cobrir una part del cost de material i sortides escolars i llibres dels infants empadronats a Sant Quirze del Vallès d’educació infantil, primària i secundaria obligatòria.


El barem de l'ajut per al curs 2017-2018 vindrà determinat per criteris tan econòmics com socials, d’acord a les bases reguladores específiques.


Aquest ajut està subjecte a l’obligació de ser declarat a l’Impost de renda de les persones físiques. A petició de l'interessat  s’expedirà un justificant que es lliurarà per correu electrònic mitjançant l’adreça especificada a la sol·licitud.


En cas de necessitat l’original caldrà recollir-ho a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, d’acord amb els horaris establerts.


Qui ho pot demanar?Família amb infants de 3 a 16 anys que estiguin empadronades al municipi i que cursin estudis en centres educatius públics.
 


Poden sol·licitar-la també les famílies amb infants que hagin estat derivats a un centre concertat des de Serveis Territorials d’Educació.


Requisits previsComplir amb els criteris establerts a les bases reguladores específiques.


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat
 • Llibre de família
 • Targeta Sanitària Individual de l’infant.


En cas de família nombrosa o monoparental


 • Títol de família nombrosa o monoparental.


En cas de discapacitat de l’alumne o germans:


 • Certificat de Discapacitat emès pel Centre d’Atenció a Persones amb discapacitat (CAD).


En cas d’escolarització en centre privat concertat:


 • Resolució del/la director/a del serveis territorials al Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament o document justificatiu que certifiqui que el/la menor beneficiari/ària ocupa una plaça reservada al centre privat concertat emès per l’inspector de zona, per l’equip atenció psicopedagògica o per la direcció del centre educatiu.


En cas de separació legal o divorci:


 • La resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
 • En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.


En cas de separació de fet:


 • El document notarial o la fotocòpia dels justificants d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.


En cas d’acolliment:


 • Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i adolescència


Documentació econòmica:De tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16 anys:

 


 • Fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
 • En cas d’atur, certificat del SEPE de recepció de prestacions i/o subsidis d’atur i la quantia percebuda en els 3 mesos anteriors a la sol·licitud ( www.sepe.es)
 • En cas de pensionistes, Certificat de la pensió (www.seg-social.es)
 • En cas d’autònoms o empresaris, l’última declaració de l’IRPF.
 • Beneficiari/es de renda mínima: Certificat acreditatiu actualitzat.
 • En cas de gaudir de subvenció per pagar el lloguer: certificat de l’Agencia d’habitatge de Catalunya.
 • En cas de ser dones víctimes de violència masclista: no es tindran en compte els ingressos de l’agressor. Cal aportar la sentència judicial.
 • Informe de vida laboral.
 • El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi el/la menor beneficiari/ària, o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no es pot justificar documentalment.
 • Informe de vida laboral actualitzat en la data de la sol·licitud.
 • Justificant de qualsevol altre ingrés.

   

Antelació amb que cal demanar
Del 20 de març al 6 d'abril de 2017. FORA DE TERMINIOn es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia) IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Benestar Social i Gent Gran


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


Observacions
Atorgament dels ajuts:

La Junta de Govern Local en un termini màxim de 3 mesos acordarà les persones beneficiàries i els imports. Aquest acord es publicarà als centres educatius i el tauler d’anuncis corporatiu i s’establirà un termini de 10 dies, a comptar a partir de la publicació al tauler corporatiu, per a interposar al·legacions.


Un cop resoltes les al·legacions es procedirà al pagament dels imports. L’Ajuntament liquidarà el import econòmic assignat a cada beneficiari al Centre educatiu que li correspongui mitjançant endós. El centre educatiu lliurarà a cada beneficiari el material escolar, llibres i/o l’assignació de sortides que segons l’ajut li correspongui i dintre de l’any en curs.
 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto