Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ajuts econòmics de suport a l’escolaritat

DescripcióAjut econòmic destinat a les famílies per cobrir una part del cost de material i sortides escolars i llibres dels infants empadronats a Sant Quirze del Vallès d’educació infantil, primària i secundaria obligatòria.


El barem de l'ajut per al curs 2019-2020 vindrà determinat per criteris tant econòmics com socials.

Aquest ajut està subjecte a l’obligació de ser declarat a l’Impost de renda de les persones físiques.

A petició de l'interessat s’expedirà un justificant que es lliurarà per correu electrònic mitjançant l’adreça especificada a la sol·licitud.
En cas de necessitat, l’original caldrà recollir-lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, d’acord amb els horaris establerts.


 


Qui ho pot demanar?Famílies amb infants de 3 a 16 anys que estiguin empadronades al municipi i que cursin estudis:


 • en centres educatius públics, o
 • derivats a un centre privat concertat amb resolució del director o directora dels serveis territorials al Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament.

 


Requisits previs • Complir amb els criteris establerts a la convocatòria d'Ajuts de suport a l'escolaritat.

 


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat
 • Llibre de família / Certificat de naixement o qualsevol altre document acreditatiu del parentesc

En cas de família nombrosa o monoparental


 • Títol de família nombrosa o monoparental


En cas de discapacitat de l’alumne/a o germans:


 • Certificat de Discapacitat emès pel Centre d’Atenció a Persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família o per organismes competents.


En cas d’escolarització en centre privat concertat:


 • Resolució del director o directora dels serveis territorials al Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament o document justificatiu emès per l’inspector de zona, per l’equip atenció psicopedagògica o per la direcció del centre educatiu, que certifiqui que el/la menor beneficiari/ària ocupa una plaça reservada al centre privat concertat .


En cas de separació legal o divorci:


 • La resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
 • En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.


En cas de separació de fet:


 • El document notarial o la fotocòpia dels justificants d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.


En cas d’acolliment:


 • Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i AdolescènciaDocumentació econòmica:


De tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16 anys:  


 • En cas de persones assalariades, fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
 • En cas d’atur, certificat del SEPE de ser, o no, beneficiari de la recepció de prestacions i/o subsidis d’atur, i la quantia percebuda en els 3 mesos anteriors a la sol·licitud. Es pot solicitar a través de www.sepe.es o trucant al telèfon 901 119 999
 • Beneficiaris/àries de Renda garantida de ciutadania: Certificat acreditatiu actualitzat.
 • En cas de pensionistes: certificat de la pensió on consti la quantia actualitzada (www.seg-social.es)
 • En cas d’autònoms/es o empresaris/àries: l’última declaració de l’IRPF.
 • En cas de gaudir de subvenció per pagar el lloguer: certificat de l’Agencia d’habitatge de Catalunya.
 • En cas de ser dones víctimes de violència masclista: no es tindran en compte els ingressos de l’agressor. Cal aportar la sentència judicial.
 • El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi el/la menor beneficiari/ària, o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no es pot justificar documentalment.
 • Informe de vida laboral actualitzat en la data de la sol·licitud
 • Justificant de qualsevol altre ingrés

En cas de no poder acreditar cap de les anteriors circumstàncies, és necessari omplir al formulari de sol·licitud, la declaració jurada d’ingressos.


En cas de dubte amb la documentació que cal aportar, podeu adreçar-vos a:


Servei de Benestar Social i Gent Gran
C/ Sentmenat, 6 (08192)
Matins: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

Telèfon: 937 216 800


Antelació amb què cal demanarFORA DE TERMINI


 • Presentació de sol·licituds: del 8 al 29 de maig de 2019.

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Benestar Social i Gent Gran


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


Observacions
Atorgament dels ajuts:

La Junta de Govern Local en un termini màxim de 3 mesos acordarà les persones beneficiàries i els imports.
Aquest acord es publicarà als centres educatius i al tauler d’anuncis corporatiu i s’establirà un termini de 10 dies, a comptar a partir de la publicació al tauler corporatiu, per a interposar al·legacions.


Un cop resoltes les al·legacions es procedirà al pagament dels imports. L’Ajuntament liquidarà el import econòmic assignat a cada beneficiari al Centre educatiu que li correspongui mitjançant endós. El centre educatiu lliurarà a cada beneficiari el material escolar, llibres i/o l’assignació de sortides que segons l’ajut li correspongui i dintre de l’any en curs.
 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto