Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ajuts econòmics de suport a l’escolaritat

DescripcióSol·licitar l'ajut econòmic destinat a qualsevol persona física amb edat compresa entre els 3 i el 16 anys, que estigui empadronada al municipi i que cursi estudis en un centre educatiu públic o privat concertat per orientacions de Departament d’Ensenyament, per cobrir despeses derivades de la seva escolarització pels conceptes següents:


 • Quota de material escolar fixada pels centres educatius.
 • Quotes per a recursos didàctics digitals fixades pels centres educatius.
 • Llibres de text sol·licitats pels centres educatius (inclosos els quaderns d’activitats, els diccionaris i els llibres de lectura).
 • Sortides i/o activitats escolars curriculars.
 • Quotes de l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), quan són d’obligat pagament per a l’accés a llibres, material, recursos escolars...

 


Resultat de la convocatòria d'ajuts de suport a l'escolaritat


Acord d'assignació d'ajuts de suport a l'escolaritat 2022-23


 

 


La concessió d’aquests ajuts estaran sotmesos al nivell d’ingressos de la unitat familiar, la seva situació sociofamiliar i a la correcta escolarització de l’infant (segons la LEC, Llei d’Educació de Catalunya), i a la presentació de la sol·licitud.


Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari/ària no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

No es podrà adquirir la condició de beneficiari/ària si existeix resolució de reintegrament sobre qualsevol subvenció concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i no haver donat compliment a l’obligació de pagament en els termes que resultin d’aquella.


Si necessiteu ajut per preparar la documentació requerida, us podeu adreçar al departament de benestar. Tel. 937 216 800 ext. 5200.


Qui ho pot demanar?Pot ser beneficiària d’aquests ajuts qualsevol persona física amb edat compresa entre 3 i 16 anys que estigui empadronada al municipi i que cursin estudis:


 • en centres educatius públics, o
 • centres privats concertats, per orientacions del Departament d’Ensenyament.

Requisits previsDocuments que cal aportar • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat de tots els membres de la unitat familiar. En cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.


En cas d’acolliment:


 • Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència

En cas de separació de fet:


 • El document notarial o els justificants d’interposició de la demanda, o altres documents que demostrin aquesta situació.

En cas de separació legal o divorci:


 • La resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.

En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments:


 • Documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.

En cas de discapacitat:


 • Targeta acreditativa o certificat del grau de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya. (*)

En cas de família monomarental/monoparental:


 • Títol o certificat de família monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya. (*)

En cas de violència masclista:


 • Acreditació judicial o dels serveis d’atenció especialitzats (SIAD, SIE...). No es tindran en compte els ingressos de l’agressor.

En cas d’escolarització en centre privat concertat per orientacions del Departament d’Ensenyament:


 • Resolució del director o directora del servei territorial d'Ensenyament al Vallès Occidental o document justificatiu emès per l’inspector/a de zona, per l’equip atenció psicopedagògica o per la direcció del centre educatiu, que certifiqui que el/la menor beneficiari/ària ocupa una plaça reservada al centre privat concertat.

En cas d'escolarització en un centre educatiu fora del municipi:


 • Justificant de la despesa de material escolar, sortides/activitats curriculars, recursos didàctics digitals i/o llibres de text.

Documentació econòmica


De tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16 anys:


 • Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
 • En cas de persones assalariades, fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
 • En cas d’autònoms/es: l’última declaració de l’IRPF. (*)
 • En cas d’atur, certificat del SEPE amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia percebuda en els 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud. Es pot sol·licitar a través de www.sepe.es
 • En cas de pensionistes: certificat acreditatiu de percepció de pensió i quantia actualitzada. (www.seg-social.es)
 • Beneficiari/ària de Renda garantida de ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat. (*)
 • Beneficiari/ària de prestacions econòmiques per al lloguer de l’habitatge: resolució o certificació de l’administració corresponent (Agència Catalana de l’Habitatge, Ajuntament de sant Quirze del Vallès...). (*)
 • Certificat de qualsevol altre ingrés que incrementi la renda disponible.
 • El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi el/la menor beneficiari/ària.

(*) S’haurà d’autoritzar l’accés, de manera expressa, a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a la consulta i obtenció de documents de tots el membres de la unitat familiar que conviuen al domicili, que siguin necessaris per a la resolució de la convocatòria, elaborats per qualsevol altra administració: Agència Tributària, Seguretat Social...

En cas que un membre de la unitat familiar rebi una prestació econòmica per cuidador/a no professional,  no es tindran en compte aquests ingressos.


Si no podeu acreditar cap de les anteriors circumstàncies és necessari emplenar la declaració jurada d’ingressos que trobareu en el formulari de sol·licitud.


Justificació dels ajuts


En el cas de despeses subvencionables que no s’abonin mitjançant quotes establertes pels centres educatius, i que la família de l’alumnat n’hagi de realitzar la compra directament al proveïdor.


 


Antelació amb què cal demanarPresentació de sol·licituds:


 • Del 9 al 30 de juny de 2022. TERMINI VENÇUT

Un cop atorgats els ajuts a les sol·licituds rebudes dins del termini, i sempre i quan es disposi de saldo suficient al pressupost, s’atendran sol·licituds fora de la convocatòria, i fins al 31 d’octubre de 2022.Excepcionalment, s’atendran durant tot el curs les sol·licituds que es trobin dins dels següents supòsits:


 • Alumnes que acreditin una situació de necessitat sobrevinguda.
 • Alumnes de nova incorporació als centres educatius.


Presentació de documentació requerida:


 •  Fins al 21 de juliol de 2022. FORA DE TERMINI


Presentació de justificacions
:


 • Data límit: 31 d’octubre de 2022. FORA DE TERMINI

 On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Benestar Social i Cicles de Vida


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsAtorgament dels ajuts

El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.


Pagament de l'ajut atorgat


 • Les despeses derivades de quotes establertes pels centres educatius seran transferides directament als centres educatius en la condició d’endossataris.
 • Pel que fa a despeses que no s’abonin mitjançant quotes establertes pels centres educatius (compra de llibres de text, quaderns d’activitats, diccionaris, llibres de lectura...), i que la família de l’alumnat n’hagi de realitzar la compra directament al proveïdor, l’Ajuntament liquidarà l’import econòmic assignat a la persona sol·licitant de l’ajut mitjançant transferència bancària o xec nominal.

Justificació dels ajuts (Data límit: abans del 31 d'octubre de l'any de la convocatòria)


 • Quan l’endossatari/ària de l’ajut sigui un centre educatiu o AFA, s’expedirà un document que acrediti que l’alumnat beneficiari ha tingut accés al material, recursos didàctics, activitats i/o sortides subvencionades.
 • Quan l’endossatària de l’ajut sigui la persona sol·licitant, de conformitat amb la Llei de 38/2003 general de Subvencions, l’haurà de justificar convenientment, amb la presentació de factures o mitjançant altres documents de valor probatori equivalent amb validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa.

Per tal de que aquests justificants de despesa siguin admesos, han de complir els següents requisits:


 • Identificació del proveïdor o prestador del servei subvencionat.
 • Anar obligatòriament a nom de la persona sol·licitant o beneficiària de l’ajut. (Nom, NIF...).
 • Descripció que identifiqui la despesa realitzada.
 • Data d’emissió del document.
 • Acreditació de cobrament i data.
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto