Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ajuts econòmics de suport a l’escolaritat

DescripcióAjut econòmic destinat a les famílies per cobrir una part del cost de material i sortides escolars i llibres dels infants empadronats a Sant Quirze del Vallès d’educació infantil, primària i secundaria obligatòria.

El barem de l'ajut per al curs 2018-2019 vindrà determinat per criteris tant econòmics com socials.

Aquest ajut està subjecte a l’obligació de ser declarat a l’Impost de renda de les persones físiques. A petició de l'interessat s’expedirà un justificant que es lliurarà per correu electrònic mitjançant l’adreça especificada a la sol·licitud.

En cas de necessitat, l’original caldrà recollir-lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, d’acord amb els horaris establerts.


Qui ho pot demanar?Famílies amb infants de 3 a 16 anys que estiguin empadronades al municipi i que cursin estudis:


 • En centres educatius públics, o
 • derivats a un centre privat concertat amb resolució del director/a dels serveis territorials al Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament.

 


Requisits previsComplir amb els criteris establerts a la convocatòria d'Ajuts de suport a l'escolaritat.


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat
 • Llibre de família / Certificat de naixement o qualsevol altre document acreditatiu del parentesc

En cas de família nombrosa o monoparental


 • Títol de família nombrosa o monoparental


En cas de discapacitat de l’alumne o germans:


 • Certificat de Discapacitat emès pel Centre d’Atenció a Persones amb discapacitat (CAD)


En cas d’escolarització en centre privat concertat:


 • Resolució del/la director/a dels serveis territorials al Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament o document justificatiu que certifiqui que el/la menor beneficiari/ària ocupa una plaça reservada al centre privat concertat emès per l’inspector de zona, per l’equip atenció psicopedagògica o per la direcció del centre educatiu.


En cas de separació legal o divorci:


 • La resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
 • En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.


En cas de separació de fet:


 • El document notarial o la fotocòpia dels justificants d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.


En cas d’acolliment:


 • Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i adolescènciaDocumentació econòmica:


De tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16 anys:  


 • En cas de persones assalariades, fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
 • En cas d’atur, certificat del SEPE de ser, o no, beneficiari de la recepció de prestacions i/o subsidis d’atur, i la quantia percebuda en els 3 mesos anteriors a la sol·licitud (www.sepe.es)
 • Beneficiaris/es de Renda Garantida Ciutadana: Certificat acreditatiu actualitzat.
 • En cas de pensionistes, Certificat de la pensió on consti la quantia actualitzada (www.seg-social.es)
 • En cas d’autònoms/es o empresaris/es, l’última declaració de l’IRPF.
 • En cas de gaudir de subvenció per pagar el lloguer: certificat de l’Agencia d’habitatge de Catalunya.
 • En cas de ser dones víctimes de violència masclista: no es tindran en compte els ingressos de l’agressor. Cal aportar la sentència judicial.
 • El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi el/la menor beneficiari/ària, o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no es pot justificar documentalment.
 • Informe de vida laboral actualitzat en la data de la sol·licitud
 • Justificant de qualsevol altre ingrés

   

Antelació amb que cal demanarPresentació de sol·licituds: del 16 de maig al 5 de juny de 2018.  FORA DE TERMINI


Les persones d'aquesta relació poden presentar per registre la documentació requerida fins al 27 de Juny de 2018.  FORA DE TERMINI


Llistat definitiu d'Ajuts econòmics de suport a l’escolaritat


 On es demana (Presencial)
Servei de Benestar Social i Gent Gran
C/ Sentmenat, 6 (08192)
Matins: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00
Tardes: dilluns i dimecres de 15.00 a 18.00

Telèfon: 937 216 800

Oficina Torre Julià de les Fonts
C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20.00 i divendres de 8.45 a 14.00
Telèfon: 937 480 136

Fora d'aquest horaris, les sol·licituds es podran presentar a les Oficines d'Atenció Ciutadana en l'horari habitual del servei.


On es demana (En línia) IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Benestar Social i Gent Gran


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


Mitjans de pagament FORA DE TERMINI


Observacions
Atorgament dels ajuts:

La Junta de Govern Local en un termini màxim de 3 mesos acordarà les persones beneficiàries i els imports.
Aquest acord es publicarà als centres educatius i al tauler d’anuncis corporatiu i s’establirà un termini de 10 dies, a comptar a partir de la publicació al tauler corporatiu, per a interposar al·legacions.


Un cop resoltes les al·legacions es procedirà al pagament dels imports. L’Ajuntament liquidarà el import econòmic assignat a cada beneficiari al Centre educatiu que li correspongui mitjançant endós. El centre educatiu lliurarà a cada beneficiari el material escolar, llibres i/o l’assignació de sortides que segons l’ajut li correspongui i dintre de l’any en curs.
 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto