Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ajuts econòmics de suport a l’escolaritat

DescripcióSol·licitar l'ajut econòmic destinat a les famílies amb infants empadronats a Sant Quirze del Vallès i inscrits en educació infantil, primària o secundaria obligatòria, per a cobrir despeses derivades de la seva escolarització pels conceptes següents:


 • Sortides educatives i material escolar
 • Llibres escolars

Resultat assignació ajutsEn el cas de demanar l'ajut pels llibres escolars caldrà aportar les dades bancàries incloses en el model de sol·licitud i la justificació mitjançant la presentació de les factures o altres documents de valor probatori equivalent.


 


La concessió d’aquests ajuts estaran sotmesos al nivell d’ingressos de la unitat familiar, la seva situació sociofamiliar i a la correcta escolarització de l’infant (segons la LEC, Llei d’Educació de Catalunya), i a la presentació de la sol·licitud.

Les comunicacions i requeriments de documentació referents a aquest tràmit es realitzaran mitjançant publicació als centres educatius i al tauler d’anuncis corporatiu.

Aquest ajut està subjecte a l’obligació de ser declarat en l’Impost de renda de les persones físiques.

A petició de l'interessat, s’expedirà un justificant que es lliurarà per correu electrònic mitjançant l’adreça especificada en la sol·licitud. En cas de necessitat, l’original caldrà recollir-lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, d’acord amb els horaris establerts.


Qui ho pot demanar?Famílies amb infants de 3 a 16 anys que estiguin empadronats al municipi i que cursin estudis:


 • en centres educatius públics, o
 • centres privats concertats, per orientacions del Departament d’Ensenyament.

Requisits previsDocuments que cal aportar • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat de tots els membres de la unitat familiar. En cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.


En cas de sol·licitar l’ajut per a llibres escolars:


 • Certificat de titularitat de compte bancari on ingressar l’ajut atorgat.


En cas d’escolarització en centre privat concertat per orientacions del Departament d’Ensenyament:


 • Resolució del director o directora del servei territorial d'Ensenyament al Vallès Occidental o document justificatiu emès per l’inspector/a de zona, per l’equip atenció psicopedagògica o per la direcció del centre educatiu, que certifiqui que el/la menor beneficiari/ària ocupa una plaça reservada al centre privat concertat.


En cas d'escolarització en un centre educatiu fora del municipi:


 • Document acreditatiu de la despesa de les sortides i el material escolar i/o els llibres escolars.
   

En cas de separació legal o divorci:


 • La resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
 • En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.


En cas de separació de fet:


 • Document notarial o els justificants d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.


En cas d’acolliment:


 • Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència


Documentació econòmica


De tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16 anys:


 • En cas de persones assalariades, fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
 • En cas d’autònoms/es: l’última declaració de l’IRPF.
 • En cas d’atur, certificat del SEPE de ser, o no ser, beneficiari/ària de percepció de prestacions i/o subsidis d’atur, i la quantia percebuda en els 3 mesos anteriors a la sol·licitud. Es pot sol·licitar a través de www.sepe.es o trucant al telèfon 901 119 999
 • En cas de pensionistes: certificat acreditatiu de percepció de pensió i quantia actualitzada. (www.seg-social.es)
 • Beneficiari/ària de Renda garantida de ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.
 • Certificat de qualsevol altre ingrés que incrementi la renda disponible.
 • En cas de ser dones víctimes de violència masclista: no es tindran en compte els ingressos de l’agressor. Cal aportar la sentència judicial.
 • El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi el/la menor beneficiari/ària, o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no es pot justificar documentalment.
 • Informe de vida laboral actualitzat en la data de la sol·licitud.

En cas que un membre de la unitat familiar rebi una prestació econòmica per cuidador/a no professional,  no es tindran en compte aquests ingressos.


Si no podeu acreditar cap de les anteriors circumstàncies és necessari emplenar la declaració jurada d’ingressos que trobareu en el formulari de sol·licitud.


Justificació dels ajuts


Si necessiteu suport per emplenar la sol·licitud, podeu trucar al Servei de Benestar i Cicles de Vida al número de telèfon: 937 216 800 (de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h).


 


Antelació amb què cal demanarPresentació de sol·licituds: FORA DEL TERMINI INICIAL


 • Del 23 de juny al 14 de juliol de 2021

S’atendran totes les sol·licituds que es rebin fora del termini inicial, sempre i quan un cop atorgats els ajuts sol·licitats dins del termini, es disposi de saldo suficient al pressupost destinat a aquest tipus d’ajuts.


Presentació de requeriments de documentació: fins al 3 d'agost de 2021


Presentació de justificacions pels ajuts de llibres escolars: FORA DE TERMINI


 • Abans del 31 de desembre de 2021


On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana

Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.


Podeu demanar la vostra cita prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat , mitjançant el web http://citaprevia.santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937 216 800 (horari per sol·licitar cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 20 h)
Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal

 

En la cita prèvia per web, seleccioneu Ajuts a l’escolaritat en el camp Oficina.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Benestar Social i Cicles de Vida


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsAtorgament dels ajuts

La Junta de Govern Local en un termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds acordarà les persones beneficiàries i els imports. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Aquest acord es publicarà als centres educatius i al tauler d’anuncis corporatiu i s’establirà un termini de 10 dies, a comptar a partir de la publicació al tauler corporatiu, per a interposar al·legacions.


Pagament de l'ajut atorgat


Un cop resoltes les al·legacions es procedirà al pagament dels imports.


 • Ajuts per a sortides i material escolar
  • L’Ajuntament liquidarà l'import econòmic assignat a cada beneficiari al Centre educatiu que li correspongui mitjançant endós. El centre educatiu lliurarà a cada persona beneficiària el material escolar i/o l’assignació de sortides que segons l’ajut li correspongui i dintre del curs escolar de la convocatòria.
 • Ajuts per a llibres escolars
  • L’Ajuntament liquidarà l’import econòmic corresponent al percentatge del cost de llibres assignat a la persona beneficiaria de l’ajut mitjançant transferència bancària o xec nominal.

Documentació econòmica


En cas que un membre de la unitat familiar rebi una prestació econòmica per cuidador/a no professional, en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, no es tindran en compte aquests ingressos.
 


Justificació dels ajuts (Data límit: abans del 31 de desembre de 2021)


 • Ajuts per a sortides i material escolar
  • La justificació es durà a terme per part dels centres docents. Aquests expediran un document que acrediti que l’alumnat beneficiari dels ajuts està participant en les activitats escolars i/o que se li ha lliurat el material.
 • Ajuts per a llibres escolars
  • De conformitat amb la Llei de 38/2003 general de Subvencions, les famílies beneficiàries de l’ajut, l’hauran de justificar convenientment, amb la presentació de factures o mitjançant altres documents de valor probatori equivalent.
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto