Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ajuts per donar suport als mercats no sedentaris del municipi de Sant Quirze del Vallès

DescripcióSol·licitar una ajuda destinada a les parades del mercat de marxants del municipi de Sant Quirze del Vallès que han vist suspès l’exercici de la seva activitat i la seva reobertura no ha estat possible en la seva totalitat.


Qui ho pot demanar? • Persones físiques o jurídiques que realitzin la seva activitat de venda ambulant i siguin titulars d’una llicència als mercats no sedentaris de Sant Quirze del Vallès.

Nota:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
   

Requisits previs 1. Disposar de llicència vigent per a l’exercici de la venda no sedentària al municipi de Sant Quirze del Vallès, ja sigui al mercat de dimecres a la Plaça Anselm Clavé, o als mercats de diumenge a Les Fonts i a Can Torras Can Llobet.
 2. Estar donats d’alta i al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb l’Agència Estatal d’Administració tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 3. Podran ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Certificat de l’entitat financera de la titularitat del compte o document de conformitat de l’oficina bancària d’on és titular el compte.

Antelació amb què cal demanarFORA DE TERMINI


 • Del 13 d'abril al 10 de maig de 2021

 On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei al Comerç


Termini per resoldre i notificar3 mesos


CostGratuït


ObservacionsObligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquests ajuts, a més de les especificades a l’article 14 de la Llei General de Subvencions, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de l’ajut.


 1. Mantenir l’exercici l’activitat de la parada del mercat de marxants del municipi de Sant Quirze del Vallès durant tot l’any 2021. L’incompliment d’aquesta obligació serà causa de revocació de la subvenció atorgada.
 2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a l’ajut concedit.
 3. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 4. Acreditar davant l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que compleix els requisits i les condicions establertes en aquestes bases mitjançant l’oportuna documentació si no s’autoritza a l’Ajuntament a consultar les dades.

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto