Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

FUE - Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de baix risc (Annex II llei 16/2015)

DescripcióComunicació prèvia de les activitats incloses a l'annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l'administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica i acompanya el projecte i certificats tècnics necessaris per al seu exercici.


Una vegada efectuada la comunicació, l’activitat pot iniciar el seu exercici, SOTA LA RESPONSABILITAT EXCLUSIVA de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l’administració per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.


El titular de l’activitat ha de declarar que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.


En cas d'activitats alimentàries caldrà presentar conjuntament la Declaració responsable per establiments alimentaris.


La comunicació prèvia no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat facultats sobre el domini públic, els servei públic o els bens col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.


Previ a la presentació de la declaració cal que es realitzi consulta prèvia al Servei d’Activitats (Av. Pau Casals, 72-82).


La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà d’un termini per corregir-la i/o perfeccionar-la, sense perjudici de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front, sens perjudici del dret de presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i des les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.
 


Qui ho pot demanar?El titular de l'activitat o el seu representant legal

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils,
 • els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previs• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.


• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.


• Disposar del projecte tècnic de l’activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.


• Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).


• En cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:


a. Obtenir l’informe previ en matèria d’incendis


b. Un cop es rebi l’informe previ en matèria d’incendis, s’haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l’Administració per tal d’obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d’incendis.


Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Projecte tècnic signat per un tècnic competent (1 còpia en paper i 1 còpia en Cd o DVD)
 • Certificació tècnica justificativa del compliment de la normativa vigent que regeix l'activitat, instal·lacions o establiment.
 • Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no municipal, si escau.
 • Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.

 


En cas d'activitats incloses a l'annex I o II de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis


 • Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis.

 


En cas d'establiments alimentaris


 


Antelació amb què cal demanarLa comunicació prèvia d'obertura es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i  les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.       Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
2.       Adjunteu la documentació específica requerida per al tràmit.
3.       Feu clic en continuar.
4.       Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Medi Ambient i Activitats


Termini per resoldre i notificarNo hi ha resolució


Cost • Taxa per la prestació dels Serveis Activitats Mitjançant Llicència, Comunicació o Control (Ordenança Fiscal 4.5)
  Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia d’activitats de baix risc (annex II llei 16/2015), excepte les de restauració:  927,90 €
 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Mitjans de pagamentEls que estableixi l’ordenança fiscal.


ObservacionsRequisits previs:


 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.
 • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
 • Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
 • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas ( per exemple guals, terrasses, etc.)

 


L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient. Aquest procediment d'esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.


 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto