Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ajuts pel transport adaptat de persones amb discapacitat i/o dependència

DescripcióSol·licitar l’ajut de col·laboració per sufragar les despeses originades pel servei de transport adaptat, ja sigui en vehicle propi o col·lectiu, de les persones amb discapacitats i/o persones amb dependència, amb l’objectiu de possibilitar el seu accés a:


 • Centres i/o serveis (degudament registrats), laborals i/o ocupacionals per a persones amb discapacitat
 • Centre de dia per a persones amb discapacitat
 • Centre de dia per a gent gran, públics o concertats


Aquest ajut econòmic es destinarà a sufragar les despeses originades pel servei de transport adaptat i compensarà part de les despeses de quilometratge o l'ús del transport col·lectiu.

Es consideraran despeses justificables aquelles realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre.


Qui ho pot demanar? • Persones empadronades al municipi que compleixin els requisits esmentats.
   

Requisits previs • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i/o tenir reconegut grau de dependència amb dificultat de mobilitat, o la necessitat del concurs d’una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida diària i que no puguin utilitzar el transport públic o privat.
 • Tenir concedida plaça en un centre de dia i/o servei d’atenció especialitzada, prescrit per la xarxa pública i necessitar transport i supervisió per a realitzar el desplaçament.  
   

Documents que cal aportarPER A LA SOL·LICITUD DE L'AJUTDocumentació sociofamiliar


 • Document acreditatiu d’identitat de tots els membres de la unitat familiar
 • Llibre de família, en el cas de que el sol·licitant sigui el pare, mare o tutor legal de la persona beneficiària.
 • Resolució judicial o poder notarial que acrediti la representació legal, en cas d’incapacitació.
   

Documentació relativa a la discapacitat i/o dependència:


 • Certificat del grau de discapacitat expedit per la Generalitat i/o la resolució del Grau de dependència expedit per la Generalitat.
 • Certificat original d’assistència a un servei d’atenció especialitzada a on s’indiquin el lloc, els dies i els horaris d’assistència.

Documentació econòmica:


Tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16 anys, han de presentar els següents documents, en funció de la situació laboral de cadascun:


 • Persones assalariades: tres últimes nòmines i la darrera declaració de l’IRPF. En cas de no estar obligat a presentar-la, es requereix el certificat d’imputacions.
 • Autònoms/es: l’última declaració de l’IRPF.
 • En cas d’atur: certificat del SEPE amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia percebuda, o no, en els 6 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
 • Beneficiari/es de renda mínima / Renda Garantida Ciutadana: certificat acreditatiu actualitzat.
 • Pensionistes: certificat acreditatiu de percepció de pensió i quantia actualitzada.
 • En cas de ser dones víctimes de violència masclista: no es tindran en compte els ingressos de l’agressor. Cal aportar la sentència judicial.
 • Prestacions no contributives de la Seguretat Social
 • En cas d’utilitzar un servei de transport adaptat: document acreditatiu de compromís d’utilització del servei, on es reflecteixi el seu cost mensual.
 • En cas d’utilitzar vehicle propi (o familiar): declaració jurada on consti el quilometratge diari aproximat a realitzar en funció de la ubicació del centre en referència al domicili del beneficiari.


En cas de separació / divorci / acolliment, fotocòpia dels següents documents:


 • Separació legal o divorci: la resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
 • Acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència.
   

_________________________________________________________________________


PER A LA JUSTIFICACIÓ DE L'AJUTEn cas d'ajut per quilometratges:


 • Justificant de l’assistència al centre on constin les dates i horaris en què ha assistit.
 • Declaració jurada dels km fets durant el període a justificar en cas de vehicle propi (o familiar).


En cas d'ajut per transport col·lectiu:


 • Justificant de l’assistència al centre on constin les dates i horaris en què ha assistit.
 • Factures del transport col·lectiu pagades i previstes durant el període a justificar.

 


Antelació amb què cal demanarTermini per presentar sol·licituds:  FORA DE TERMINI


 • Del 26 de juny al 16 de juliol de 2019


Per a justificacions d'ajuts rebuts l’any 2019:


 •   Termini per justificar la despesa: fins al 31 de gener de 2020.

 On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya.. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1.     Descarregueu el model de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.     Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.     Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.     Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.     Feu clic en continuar.
6.     Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


 

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 

1.      Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.

2.      Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.

3.      Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.

4.      Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).

5.      Feu clic en continuar.

6.      Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


 Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Benestar Social i Gent Gran


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


Cost 


ObservacionsOBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS:


 • Acreditar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de l’ajut.
 • Acceptar l’ajut i les condicions d’atorgament.
 • Realitzar els serveis i/o actuacions objecte de l’ajut.
 • Comunicar qualsevol canvi en la situació que li ha donat dret a l’ajut.
 • Facilitar tota la informació que els sigui requerida per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per tal d’acreditar el compliment de les obligacions del beneficiari de conformitat amb allò que preveu l’article 12 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.


Aquest ajut és compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, en els termes que determinin els seus instruments reguladors.

En qualsevol cas, l’ajut atorgat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en cap cas pot ser  de tal quantia que aïlladament o conjunt amb altres subvencions, ajuts, ingressos, etc., superi el cost de l’activitat subvencionada.

No poden tenir la condició de beneficiari, d’acord amb allò que estableix l’article 11 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, les persones o entitats en què concorrin alguna de les circumstàncies dels articles 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions.

 


Documents relacionats

Justificació de l'Ajut rebut

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto