Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ajuts econòmics per a despeses derivades d'estudis postobligatoris

DescripcióPresentar la sol·licitud per a la concessió d’ajut individual a les famílies amb alumnes adolescents i joves matriculats en educació postobligatòria en un centre públic o privat de dins o fora del municipi i empadronats i empadronades a Sant Quirze del Vallès


És una prestació destinada a cobrir despeses derivades d’aquesta escolarització per al curs 2021/2022.


Si heu participat en la convocaria anterior (2020/21), cal haver justificat prèviament aquestes despeses per tal de poder accedir a aquesta nova convocatòria.

Aquests estudis hauran de ser estudis homologats pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o pel consell interuniversitari de Catalunya, i s’inclouran les modalitats a distància.

Podeu trobar els tipus d’estudis, la quantia  i els criteris d’atorgament d’aquest ajut, en les bases reguladores.

Es consideraran despeses subvencionables:


  • Quotes associacions de famílies d’alumnes
  • Llibres i material digital requerits pel centre
  • Sortides escolars curriculars
  • Quota de material pedagògic
  • Material i mitjans específics no inventariables requerits pel centre

Les subvencions atorgades poden ser compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, en els termes que determinin els seus instruments reguladors.


Qui ho pot demanar? • Persones físiques

Requisits previsSón beneficiaris dels ajuts:
 


 • Els i les joves no emancipades de fins a 30 anys, empadronats/des a Sant Quirze del Vallès, que estiguin matriculats/des en un centre, públic o privat, durant el curs 2021-2022, ho justifiquin documentalment, i ell/ella o algun dels seus progenitors hagin perdut la feina, estiguin afectat/da per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o parcial o pateixin una situació anàloga durant l’any 2021 com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
 • Els i les joves emancipades de fins a 30 anys, empadronats/des a Sant Quirze del Vallès, que estiguin matriculats/des en un centre, públic o privat, durant el curs 2021-2022, que ho justifiquin documentalment, i que hagin perdut la feina, estiguin afectats/des per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o parcial o pateixin una situació anàloga durant l’any 2021 com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

 


Documents que cal aportarPer presentar la sol·licitud


 • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat
 • Llibre de família o el certificat de naixement o qualsevol altre document acreditatiu del parentesc o de l’emancipació.
 • Documentació que acrediti la matriculació i el seu pagament.
 • Factures i rebuts dels conceptes pels quals se sol·liciti la subvenció o en el seu defecte, el valor estimat de les despeses.
 • Justificant que acrediti que com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, algun/a progenitor/a o a títol individual en el cas del jovent, ha perdut la feina, està afectat/da per un ERTO total o parcial, o pateix una situació anàloga.


En cas d`haver rebut una altra subvenció o ajut pel mateix concepte


 • Documentació que acrediti la seva obtenció.


En cas de discapacitat


 • Certificat de Discapacitat emès pel CAD del Departament de Benestar i Família o per organismes competents.


En cas de família nombrosa


 • Títol de família nombrosa


En cas de família monomarental o monoparental


 • Títol de família monoparental


En cas de ser dones víctimes de violència masclista


 • Sentència judicial o indicar-ho a la sol·licitud, per tal que el servei municipal corresponent emeti l'informe.

 


Per presentar la justificació


 • Model de justificació
 • Les famílies o el jovent subvencionat hauran de presentar una memòria econòmica justificativa del cost de les despeses, que haurà de contenir:
  • Una relació classificada de les despeses realitzades subvencionables i associades amb l’ajut, amb identificació de la data d’operació, concepte, creditor i import de l’operació.
  • Acreditació documental mitjançant factures i rebuts de les despeses associades a l’ajut. S’acreditarà documentalment, com a mínim, el total de l’import de la subvenció atorgada, i la despesa realitzada i pagada dins del període d’execució de les activitats subvencionades.

En cas d'haver rebut una altra subvenció o ajut pel mateix concepte.  (No comunicat en el moment de la presentació de la sol·licitud)


 • Documentació que acrediti la seva obtenció.

En cas de NO haver rebut cap altra beca, caldrà indicar-ho en la DECLARACIÓ RESPONSABLE, inclosa en el model de justificació, conforme no s’ha obtingut cap altra beca pel mateix concepte.


Antelació amb què cal demanarPresentació de la sol·licitud   TERMINI EXHAURIT


 • Del 22 d'octubre fins al 12 de novembre de 2021.

S’atendran totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquesta data límit, sempre i quan un cop atorgats els ajuts dins del termini establert, es disposi de saldo suficient en el pressupost destinat a aquest tipus d’ajuts.


Presentació de la justificació


 • Data màxima per justificar la despesa realitzada: 30 de juliol de 2022.

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


Canya Jove
Cal demanar cita prèvia mitjançant el telèfon: 937 216 800 ext. 5600
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h.


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.
 

 
Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Joventut


Termini per resoldre i notificar3 mesos


CostGratuït


ObservacionsObligacions dels beneficiaris


 • Acreditar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de l’ajut.
 • Comunicar qualsevol canvi en la situació que li ha donat dret a l’ajut.
 • Facilitar tota la informació que els sigui requerida per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per tal d’acreditar el compliment de les obligacions del beneficiari/a.

Pagament de l’ajut atorgat
L’Ajuntament liquidarà el 70% de l’ajut sol·licitat en el moment que l’ajut estigui acceptat, i el 30% restant un cop justificat l’ajut atorgat.
Les quantitats subvencionades s’ingressaran al número de compte bancari facilitat en el moment de la sol·licitud.

Per a més informació podeu accedir a les bases reguladores.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto