Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Assabentat d'obres

DescripcióComunicació obligatòria i prèvia per a realitzar petites obres i reparacions que no afecten l'estructura de l'edifici i que no necessiten cap tipus de llicència en edificis d’ús residencial (d’escassa entitat tècnica i sense utilització de bastides, grues, plataformes elevadores, plataformes suspeses, o altres similars).

Els tipus d’obres per l’execució de les quals només és necessària la presentació d’assabentat són:


  • OBRES A l’INTERIOR de l’edificació que no modifiquen la distribució interior ni l’estructura ni alterin l’estat de càrregues de l’edifici: paviments, revestiments (pintat, enguixat, aplacat...), reparar/reconstruir cel ras, substituir safareig i sanitaris, reparar/substituir instal·lacions, practicar cales que no afectin a parets mestres i reformes de cuines i banys sense modificar-ne ni la sortida de fums ni els conductes de ventilació.
  • OBRES DE MANTENIMENT DE FAÇANA, ELEMENTS SORTINTS (voladissos, ràfecs...), COSSOS SORTINTS (balcons, tribunes...) i TANQUES DE PARCEL·LA: revestiments (pintat, aplacat...), reparació o substitució de fusteries exteriors, reixes i baranes sense modificar les mides de l’obertura d’aquestes ni crear perfils sortints, ni instal·lar persianes enrotllables ni reparar desguassos pluvials.
  • OBRES PUNTUALS EN COBERTES: substitució de teules, reparar canals de recollida d’aigua, instal·lació d’antenes domèstiques i la reparació puntual d’altres elements de la coberta.
  • TERRATS, TERRASSES I PATIS: paviments, revestiments (pintat, aplacat...), treballs de jardineria, neteja i desbrossada de jardins sense implicar modificació del nivell de terres, destrucció de jardins existents ni tala d’arbres (no aplicable en solars) i canviar baranes sense crear perfils sortints.

Qui ho pot demanar? • Persona física o jurídica


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
   

Requisits previsL’edifici objecte de les obres ha de ser d’ús residencial.


Documents que cal aportarDocumentació obligatòria en tots el casos:


 • Sol·licitud model
 • Fotografia del lloc de l’actuació. (Originals o fotocòpies en color).
 • Fotografia de la façana de l’edifici, en la qual es vegi la vorera. (Originals o fotocòpies en color).


En cas de tramitació en línia


 • Comprovant de pagament


En cas d’actuacions que facin front a espais de domini públic (façanes, balcons, cobertes...):


 • Responsabilitat civil del contractista


En cas d’actuacions en cobertes:


 • Responsabilitat civil del contractista


En cas d’actuacions en zones comunitàries:


 • Autorització de la Comunitat de propietaris


En cas d’obres exteriors en conjunts unitaris (Qualificació 6):


 • Fotografia de la totalitat de les façanes que conformen el conjunt unitari. (Originals o fotocòpies en color).

 


Antelació amb què cal demanar • Tràmit immediat
   
 • Les obres es poden iniciar a partir de la presentació de l’assabentat degudament emplenat i amb TOTA la documentació obligatòria i necessària.
   
 • L’Ajuntament té potestat per realitzar les inspeccions que calguin de les obres o requerir la documentació que cregui adient durant el termini d’un mes.
   
 • Transcorregut aquest termini, l’assabentat d’obres quedarà legitimat sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable. (art.97.1 del ROAS).

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els passos següents:
 
1.    Sol·liciteu l'autoliquidació de la taxa (trobareu la quota tributària indicada en l'Ordenança Fiscal 4.3. Article 7, grup II). Caldrà que us genereu la taxa en la carpeta ciutadana seleccionant als accessos ràpids "Autoliquidacions".
2.    Una vegada generada l'autoliquidació*, descarregueu-la per poder aportar-la més endavant.
3.    Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.    Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.    Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.   Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació) i el comprovant de pagament de l'autoliquidació.
5.    Feu clic en continuar.
6.    Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.
 
* El pagament es pot realitzar al web municipal mitjançant Carpeta Ciutadana seleccionant als accessos ràpids "Fer un pagament", o a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores especificades a l'autoliquidació, en el termini màxim de 10 dies.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Territori i Medi Ambient


Cost25 €

 

Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Article 7. Grup II, tarifa 1. Comunicació Prèvia d’obres mínimes (assabentats)

 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


ObservacionsCONDICIONS:


 1. Si en el termini d’un mes a comptar de la presentació de l’assabentat d’obres, l’administració no manifesta de manera motivada la disconformitat, l’actuació assabentada queda legitimada sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable. (art. 97.1 del ROAS).
 2. Els assabentats d’obres per a l’execució de les actuacions relacionades en aquest article tenen una vigència de TRES mesos, transcorreguda la qual, i en cas de no haver-s’hi executat totalment l’obra, cal efectuar un nou assabentat d’obra.
 3. La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada que consti en aquest document o en la documentació preceptiva adjunta, sens perjudici del dret de presentar al·legacions en 15 dies i les responsabilitats que escaiguin, impossibilitarà la continuïtat de l’acte comunicat des del dia de la notificació. La persona interessada disposarà d’un mes per a fer les esmenes pertinents.
 4. L’Ajuntament posa en coneixement del comunicant que en qualsevol moment podrà realitzar inspeccions en l’emplaçament on es facin les obres per comprovar l’adequació de les obres a la normativa urbanística vigent. En cas d’incompliment podrà comportar l’inici d’un procediment de restauració urbanística vulnerada.
 5. Aquesta sol·licitud és únicament per a edificis d’ús residencial.
 6. L’inici de l’execució de les obres es dona per comunicat salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
 7. Si per l’execució de les obres sotmeses a assabentat d’obres es requereix ocupar la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització municipal (col·locació de contenidors de runes, sacs, sitges, etc.)
 8. Caldrà adoptar a l’obra les mesures de seguretat previstes a les Ordenances Municipals i les que es fixin en la normativa vigent.
 9. Els residus s’hauran de dipositar en un abocador legalment autoritzat.
 10. Caldrà retirar en el termini de 48 h desprès d’acabar l’obra els materials sobrants, maquinària i elements auxiliars utilitzats per a l’execució de l’obra.
 11. Segons l’article 72.c de l’Ordenança Municipal Reguladora de les Llicències d’Obres i Ús del Sòl, els titulars de la presentació de l’assabentat d’obres hauran de reparar o indemnitzar els danys que es causin als elements d’urbanització del sòl, subsòl i vol de la via pública.
 12. En cas d’obres exteriors en conjunts unitaris, de qualificació 6, s’haurà de mantenir les característiques dels paràmetres i materials existents (barana, tanques, revestiments...).

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto