Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Inscripció d’establiments a la campanya “GRÀCIES PER COMPRAR A SQV”

DescripcióSol·licitar la participació, com a establiment adherit, en la campanya "GRÀCIES PER COMPRAR A SQV", que se celebrarà entre el 25 de novembre i el 31 de desembre de 2022.Aquesta campanya es realitza amb l’objectiu de fomentar el comerç al municipi. L’Ajuntament subvencionarà la compra de béns i serveis en establiments comercials i de serveis detallistes adherits a la campanya, a través de vals de descompte per valor de 20 €, que seran admesos com a mitjà de pagament en aquests mateixos establiments comercials.

Amb aquests ajuts es pretén reactivar el consum en els establiments comercials i de serveis locals que han patit la crisi econòmica derivada de les restriccions dutes a terme per la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, potenciant la compra de proximitat.

Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica que realitzin l’activitat comercial al municipi.


Per a més informació podeu consultar les Bases actualitzades. (S'ha ampliat el termini perquè compradors i compradores puguin sol·licitar els vals de descompte -fins al 23 de desembre-).


Qui ho pot demanar? • Professionals autònoms i petites i mitjanes empreses (pimes) que prestin activitats en el sector del comerç detallista i de serveis, amb establiment comercial al municipi de Sant Quirze del Vallès, quedant exclosos els establiments del sector de la restauració i de la hostaleria.

Requisits previsa) Establiments oberts al públic, legalment constituïts i registrats en el registre corresponent, situats en el terme municipal de Sant Quirze del Vallès i que l'activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència d’activitats.

b) Que l’establiment tingui menys de 10 persones treballadores a jornada completa. En cas de jornades de treball parcials, el nombre de persones contractades es calcularà proporcionalment.

c) Tant les persones físiques com jurídiques han d’estar donades d’alta de l’activitat, així com en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o règim equivalent, amb anterioritat, com a mínim, des del tercer trimestre de 2020.

d) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i l’Ajuntament, així com les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment.

e) No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.


Documents que cal aportarEn cas de no haver comunicat anteriorment el document de dades bancàries, o en el cas de voler modificar-les


 • Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut.

En cas de no autoritzar la consulta a altres administracions


 • Documentació requerida i que no hagi pogut ser consultada

Excepte en el cas de treballadors autònoms


 • Escriptura de constitució i poders de la societat i resolució d’inscripció d’aquesta escriptura al Registre Mercantil, o al registre específic de cooperatives i societats laborals en el cas de les societats cooperatives.

En cas d’haver negociat una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial de deutes amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya, la Tresoreria General de la Seguretat Social o l’Ajuntament.


 • Documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

En cas de no actuar en nom i representació pròpia


 • Cal expressar i documentar el caràcter amb què actua, amb la documentació que acrediti la seva representativitat.

Antelació amb què cal demanar • Del 12 al 25 de novembre de 2022. FORA DE TERMINI

 On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei al Comerç


CostGratuït


Observacions • Aquests ajuts són compatibles amb altres subvencions rebudes per altres administracions amb la mateixa finalitat.


DRETS I OBLIGACIONS PER PART DE L’AJUNTAMENT


Drets


 • L’Ajuntament podrà donar instruccions o ordenar la correcció d’accions o procediments que entengui que puguin fer perillar l’objecte d’aquestes bases.

Obligacions


 • L’Ajuntament s’encarregarà de la comunicació i publicació de la campanya “Gràcies per comprar a SQV”.
 • Aportarà els recursos materials econòmics i humans que siguin necessaris per al bon funcionament i desenvolupament de les accions de comunicació i també de la gestió de la campanya “Gràcies per comprar a SQV” a través de la seva plataforma.


DRETS I OBLIGACIONS PER PART DE L’ESTABLIMENT ADHERIT


Drets


 • L’establiment adherit podrà fer ús i publicitat de la seva participació en la campanya “Gràcies per comprar a SQV” en el seu establiment, xarxes socials i en els mitjans que consideri.

Obligacions


 • L’establiment adherit haurà de posar en coneixement a l’Ajuntament qualsevol discrepància o dubte sorgit sobre l’aplicació de les bases reguladores.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que s’estableixin per part de l’Ajuntament i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
 • Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa aplicable.
 • No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • Comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas de no complir les bases reguladores, o en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.
 • Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de falsejar les condicions requerides o mostrar negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes a la normativa de subvencions.
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto