Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Presentació declaració i/o autoliquidació de l'impost de plusvàlua

Descripció • Declarar i autoliquidar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a les transmissions a títol de compravenda dels béns immobles, des de la data que es van adquirir fins a la data de la venda.
 • Presentar declaració en les herències, donacions i altres títols de transmissions de propietat dels béns immobles.
 • Demanar una pròrroga de fins a 6 mesos per fer la declaració de la transmissió en cas d'acceptació d'herència.


BONIFICACIONS


 • Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’Impost en les transmissions de l’habitatge habitual realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre i quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d’aquest.
 • S’entendrà per habitatge habitual aquell que hagi estat el domicili del causant i on l’hereu hi resideixi i figuri degudament empadronat. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual, a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades.
 • L’habitatge, un traster i fins dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament amb l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic.
 • Per poder tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit no estigui total o parcialment cedit a tercers en el moment de la defunció del causant i que l’adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l’immoble durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent mori dintre d’aquest termini.
 • El no compliment del requisit de mantenir la propietat previst al paràgraf anterior determinarà que el subjecte passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d'ingressar i els interessos de demora, en el termini d'un mes a partir de la transmissió de l'immoble, presentant a l'efecte la corresponent autoliquidació.
 • Es podrà requerir als subjectes passius la documentació que es consideri oportuna per tal d’acreditar els elements que donen dret a gaudir de la bonificació.
 • Si es reuneixen els requisits, la bonificació es concedirà d’ofici.

 


Qui ho pot demanar?a) Els subjectes passius:


 • En la compravenda: el venedor.
 • En les herències: els hereus.
 • En les donacions: qui rep la donació.
 • Altres títols de transmissions: els transmitents.


b) Els representantsNota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar 


1.       Documents que cal aportar (en forma de llistat de documents):


 • Còpia simple de l’escriptura
 • Còpia contracte privat

2.       Terminis per presentar la declaració i l’autoliquidació:

 • Els actes “inter vivos” compravendes i donacions, trenta dies hàbils a comptar des del dia següent aquell en què hagi tingut lloc la transmissió.
 • Les herències, sis mesos a comptar des del dia de la defunció del causant o fins a un any si es demana dins el sis primers mesos una pròrroga pel mateix període perquè no s’està en disposició de fer l’escriptura d’herència.
 • Són dies inhàbils els dissabtes, diumenges i festius.

3. Recàrrecs per declaració extemporània :

D’acord amb l’art. 27 de la Llei general tributària 58/2003, la declaració o l’autoliquidació fora de termini sense requeriment previ originarà els següents recàrrecs:


 • Fins a 3 mesos: el 5%
 • Més de 3 mesos i fins a 6 mesos: el 10%
 • Més de 6 mesos i fins a 12 mesos: el 15%
 • Més de 12 mesos: el 20%, més els interessos de demora.

A les quantitats anteriors s’hi haurà d’afegir, si s’escau, el recàrrec i els interessos del període executiu que correspongui sobre l’import de l’autoliquidació.
 
Si el pagament fos com a conseqüència d’un requeriment de l’Administració (Inspecció Tributària), a més dels recàrrecs anteriors s’iniciarà el corresponent expedient sancionador.

 On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


Servei gestorServei d'Economia


CostD’acord amb l’Ordenança Fiscal 2.4: Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto