Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Agenda

Presentació declaració i/o autoliquidació de l'impost de plusvàlua

Descripcióa) Declarar i autoliquidar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, per les transmissions a títol de compravenda dels béns immobles, des de la data que es van adquirir fins a la data de la venda.


b) Presentar declaració en les herències, donacions i altres títols de transmissions de propietat dels béns immobles.


c) Demanar una pròrroga de fins a 6 mesos per fer la declaració de la transmissió en cas d'acceptació d'herència.BONIFICACIONS:


Es concedirà una bonificació del 85% de l’Impost en les transmissions de l’habitatge habitual realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre i quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d’aquest.


S’entendrà per habitatge habitual aquell que hagi estat el domicili del causant i on l’hereu hi resideixi i figuri degudament empadronat.


L’habitatge, un traster i fins dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament amb l’habitatge habitual.


Per poder tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l’immoble durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent mori dintre d’aquest termini.


Si es reuneixen els requisits la bonificació es concedirà d’ofici.
 


Qui ho pot demanar? 


a) Els subjectes passius:
 
1.       En la compravenda: el venedor.
2.       En les herències: els hereus.
3.       En les donacions: qui rep la donació.
4.       Altres títols de transmissions: els transmitents.
 
b) Els representants.

Documents que cal aportar 


1.       Documents que cal aportar (en forma de llistat de documents)
 
a)       Còpia simple de l’escriptura.
b)       Còpia contracte privat.
 
 
2.       Terminis per presentar la declaració i l’autoliquidació;
 
Els actes “inter vivos”  compravendes i donacions, trenta dies hàbils a comptar des del dia següent aquell en què hagi tingut lloc la transmissió.
 
Les herències, sis mesos a comptar des del dia de la defunció del causant o fins a un any si es demana dins el sis primers mesos una pròrroga pel mateix període perquè no s’està en disposició de fer l’escriptura d’herència.
 
Són dies inhàbils els diumenges i festius.
 
3. Recàrrecs per declaració extemporània :
 
D’acord amb l’art. 27 de la Llei general tributària 58/2003, la declaració o l’autoliquidació fora de termini sense requeriment previ originarà els següents recàrrecs:
 
-          Fins a 3 mesos: el 5%
-          Més de 3 mesos i fins a 6 mesos: el 10%
-          Més de 6 mesos i fins a 12 mesos: el 15%
-          Més de 12 mesos: el 20%, més els interessos de demora.
 
A les quantitats anteriors s’hi haurà d’afegir, si s’escau, el recàrrec i els interessos del període executiu que correspongui sobre l’import de l’autoliquidació.
 
Si el pagament fos com a conseqüència d’un requeriment de l’Administració ( Inspecció Tributària), a més dels recàrrecs anteriors s’iniciarà el corresponent expedient sancionador.
 
 

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


Servei gestorServei d'Economia


Cost 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto