Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Sol·licitud de parades vacants al mercat ambulant dels dimecres

DescripcióSol·licitar l’autorització d’utilització privativa de la via pública amb parades de venda del mercat setmanal del dimecres a Sant Quirze del Vallès.


L’activitat de venda es desenvoluparà al mercat setmanal del dimecres del Casc Urbà a la plaça Anselm Clavé, durant tots els dimecres de l’any, dins de l’horari de 9 a 14 hores, d’acord amb les condicions que s’estableixen en el Reglament Regulador de la venda no sedentària a Sant Quirze del Vallès.
 
L’atorgament de parades vacants es realitzarà d’acord amb les bases reguladores del procés per a l’atorgament de parades vacants per a la venda al mercat ambulant del dimecres a Sant Quirze del Vallès.

Mitjançant decret de data 11/04/2018 núm. 20181003 s'inicia el procés de concurrència competitiva per accedir a les parades vacants del mercat del dimecres a la plaça Anselm Clavé.
 

Qui ho pot demanar? • Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits especificats a les bases reguladores.


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Requisits previsNO s’acceptaran les sol·licituds d’aquells titulars que tinguin, o hagin tingut, deutes incobrables a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en concepte d’ocupació de la via pública per la venda en mercats ambulants. 


Per a l’exercici de l’activitat de venda no sedentària, les persones físiques o jurídiques, hauran de complir els següents requisits:
 
1.    Quan es tracti de persona física, caldrà que tingui el DNI vigent.
 
2.    Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure l’activitat a prestar.
 
3.    Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa específica vigent.
 
4.    Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.
 
5.    Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social.
 
6.    Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.
 
7.    Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin.
 
8.    Disposar d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos derivats de l’exercici de l’activitat comercial desenvolupada.
 
9.    Acreditació de factures procedència del gènere.

 


Documents que cal aportar • Documentació descriptiva i fotografies de les instal·lacions i dels articles de venda


En cas de representació legal:


 • Documentació justificativa que acrediti la representació que ostenta la persona que signa la sol·licitud.


Documentació justificativa dels criteris d’adjudicació establerts a l’article 4 de les bases reguladores:


 • Documents explicatiu dels criteris acreditats  
 • Fotografies justificatives

 


Antelació amb què cal demanarTermini per a la presentació de sol·licituds:   FORA DE TERMINI


  • Del 7 al 28 de maig de 2018

On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.
 

 
Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei de Comerç, Consum, Fires i Mercats


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsRelació de parades vacants


D’acord amb el plànol d'ubicació de parades:
 

NÚMERO
METRES
PRODUCTE
Parada 5
    6
Grup 4.a.b  -  Tèxtil Home/dona
Parada 6
    6
Grup 4.d     -   Roba interior
Parada 7
    6
Grup 3        -   Equipament de la llar
Parada 9
    7
Grup 4.e     -  Calçat


  
S’admeten sol·licituds de la resta de grups de productes de venda autoritzats al Reglament dels Mercats no Sedentaris de Sant Quirze del Vallès, només a efectes de formar una llista d’espera en cas de: baixes que no es puguin cobrir amb els productes que actualment conformen el mix comercial al mercat, per possibles ampliacions en el nombre de parades del mercat, o en cas que no hi hagi sol·licituds dels productes a adjudicar i el producte sol·licitat és adequat al mix comercial del mercat.
 
Adjudicació de les parades
 
Els sol·licitants que es proposin per a l’adjudicació d’una parada disposen d’un termini de 10 dies hàbils per aportar la documentació que s’indica a l’apartat “Requisits previs”(punt 2 de les bases reguladores). Si passat el termini no l’han aportat s’entendrà que han desistit de la parada i s’oferirà al següent de la llista.
 
Durada de l’autorització
 
La durada de l’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una vigència de 15 anys de conformitat amb la disposició addicional tretzena de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres per la qual es modifica l’art. 10 del Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior.
 
Durant la vigència de les autoritzacions, l’Ajuntament comprovarà cada any que els seus titulars continuen complint els requisits i obligacions de caràcter periòdic que els pertoca, com el pagament de la corresponent taxa i tributs municipals, estar al corrent de les seves obligacions i de cotitzacions a la Seguretat Social i estar al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.
 
Drets i obligacions dels titulars de les autoritzacions
 
Els drets i les obligacions dels titulars de les autoritzacions resta sotmès al Reglament Regulador de la venda no sedentària dels mercats ambulants de Sant Quirze del Vallès i a aquella legislació que li sigui d’aplicació.
 
Llista d’espera
 
Quan el nombre de sol·licituds superi el d’autoritzacions a concedir, l’ajuntament formarà una llista d’espera en la que s’inclouran les que han restat excloses. Aquesta llista s’ordenarà per grups de productes i dins de cadascú s’inclouran les sol·licituds per ordre decreixent de la puntuació obtinguda.

Si el titular d’una autorització renunciés a la mateixa, així com també si l’autorització restés sense efecte per qualsevol altra causa, l’ajuntament podrà concedir-la atenent a l’ordre de la llista d’espera del corresponent grup de productes.

La llista d’espera tindrà una vigència de dos anys.

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto