Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Ajuts per a persones autònomes i empreses de menys de 50 persones treballadores de Sant Quirze del Vallès

DescripcióSol·licitar una subvenció, aquelles persones físiques o jurídiques, que inicien o porten a terme iniciatives per mantenir, fomentar i potenciar l’activitat econòmica del municipi.

L’objectiu d’aquesta subvenció és incentivar la creació i consolidació de l’activitat empresarial al municipi, sigui quina sigui la seva fórmula jurídica, sempre i quan tinguin menys de 50 persones treballadores i un volum de negoci / balanç general igual o inferior a 10 milions d'euros.

S’estableixen 2 línies de subvencions:
- Línia A: subvencions pel foment de l’emprenedoria local incloent totes les formes jurídiques.
- Línia B: subvencions per a empreses amb menys de tres anys de vida, fomentant així la seva consolidació i adaptació al mercat.

Podeu consultar les condicions de cada línia en els annexos de les Bases Reguladores.

Les dues línies de subvencions són incompatibles entre elles.

Aquests ajuts són compatibles amb altres subvencions
rebudes per altres Administracions amb la mateixa finalitat.

Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica que realitzin l’activitat empresarial al municipi.


Aquestes subvencions estan parcialment finançades amb el Fons Extraordinari Centres Locals de Serveis a les Empreses de la Diputació de Barcelona.


Qui ho pot demanar? •  Persones físiques o jurídiques

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Requisits previs • Persones físiques o jurídiques que generin activitat econòmica al municipi. L’activitat empresarial fa referència a aquelles organitzacions que tenen llicència d’activitat al municipi o les altes fiscals i laborals corresponents per poder dur-la a terme.
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Creació de la empresa i inici de l’activitat:
  • En el cas de presentar sol·licitud per a la línia A: estar creades al llarg de l’any 2021 o fins el 30 de setembre de 2022.
  • En el cas de presentar sol·licitud per a la línia B: haver iniciat la seva activitat entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2021.
 • No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions establertes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Complir amb els requisits corresponents a la línia per a la que es demana l’ajut. Aquests requisits els trobareu als annexos de les bases reguladores.

Documents que cal aportar • Sol·licitud model
 • Document acreditatiu d’identitat (NIF, NIE o passaport vigent) de la persona sol·licitant.

Justificació de les despeses (Documentació obligatòria)


Documents acreditatius de la despesa que es justifica.


En cas de no haver comunicat anteriorment el document de dades bancàries, o en el cas de voler modificar-les


Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut.


Excepte en el cas de treballadors autònoms


Escriptura de constitució i poders de la societat i resolució d’inscripció d’aquesta escriptura al Registre mercantil, o al registre específic de cooperatives i societats laborals en el cas de les societats cooperatives.


Si no actua en nom i representació pròpia


Cal expressar i documentar el caràcter amb què actua, amb la documentació que acrediti la seva representativitat.


En cas d’haver negociat una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial de deutes amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya, la Tresoreria General de la Seguretat Social o l’Ajuntament.


Documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.


En cas de no autoritzar la consulta a Hisenda i a la Seguretat Social (en el model de sol·licitud)


Certificats que acreditin que es troba al corrent de les obligacions amb Hisenda i Seguretat Social.


Antelació amb què cal demanar • Del 15 de novembre al 14 de desembre de 2022

On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei al Comerç


Termini per resoldre i notificar3 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsOBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
A més de les obligacions establertes per l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les persones beneficiàries queden sotmeses a les obligacions següents:


a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aportant tota la informació que li sigui requerida.
b) Complir la resta d’obligacions previstes a la normativa vigent en matèria de subvencions i en les bases reguladores.


FORMA I TERMINI DE JUSTIFICACIÓ
De conformitat amb la Llei 38/2003, General de Subvencions, els ajuts rebuts s’hauran de justificar convenientment.
La justificació de les despeses s’haurà de presentar en el moment de la sol·licitud i acompanyada de la documentació següent:


Factures justificatives de la realització del projecte/activitat/actuació/despeses objecte de la subvenció i considerades com a despeses subvencionables descrites en els annexos respectius de les bases reguladores.


PAGAMENT DE L’AJUT
L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties, en el termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de l’aprovació de la concessió de la subvenció, per transferència bancària.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto