Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Informació pública / Perfil de contractant / Perfil de contractant Ajuntament

Perfil del contractant

Perfil del Contractant

Servei de control als mercats no sedentaris setmanals de Can Torras Can Llobet i de les Fonts


Departament responsable de la contractació: Secretaria

Procediment d'adjudicació: Obert amb publicitat

Pressupost: 18.422,25 € anuals (IVA inclòs)

Data límit de presentació: 28/06/2017

Tipus de contracte: Serveis

Data de publicació a diari/s oficial/s: 2017-06-13

Estat: Adjudicat

Prorrogat: Sí : 1a pròrroga: del 01/09/2019 al 31/08/2020; 2a pròrroga: del 01/09/2020 al 31/08/2021


Enllaç a l'anunci BOPB: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&05/022017009620.pdf&1
 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de juny de 2017, va aprovar, d’acord amb l’article 109.2 de la LPACAP, l’esmena de l’error material detectat en la redacció de les clàusules 4.5.1 i 4.6.1 del PCAP que regeix la contractació de serveis de control als mercats no sedentaris de Can Torras Can Llobet i de les Fonts.
 

El Plec de clàusules amb la modificació esmentada, es podrà consultar aquí a partir de la data de publicació de l'anunci al BOP i s'iniciarà, en conseqüència, un nou còmput per a la presentació d'ofertes, de 15 dies naturals,  comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci al BOP, en aplicació d’allò que disposa l’article 159.2 del TRLCSP.
 

 Per tant, el termini actual fins el dia 13/06/2017 per presentar ofertes queda suspès, fins a la nova publicació al BOP i nou còmput per a la presentació d'ofertes. 

 

Nova publicació al BOPB:  enllàça a l'anunci de data 13/06/2017: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017011015.pdf&1

 

Mitjançant decret d’alcaldia núm. 20171821   de data 3 de juliol de 2017 es convoca, amb caràcter ordinari, sessió de la Mesa de licitació que assistirà l’òrgan de contractació en el procediment incoat per a l’adjudicació del contracte l'adjudicació del contracte de del servei de control als mercats no sedentaris setmanals de Can Torras Can Llobet i de les Fonts, a la Sala Annexa a l’Arxiu Municipal, el dia 6 de juliol de 2017, a les 12.30 hores, amb l’ordre del dia següent:

   a.            Declaració de licitadors admesos i/o exclosos.
b.            Obertura del sobre 2. “Oferta de valoració matemàtica”, presentada pels licitadors.
c.             Proposta d’adjudicació, si escau.

 

 

 

 

 
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto