Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Territori i Medi Ambient / Informació pública expedients

Informació pública expedients

Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Junta Urbanística de Compensació El Castellet

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 19 d’octubre de 2021, ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts de la Junta Urbanística de Compensació El Castellet en els termes plasmats en el certificat de l’acord de l’Assamblea General del passat 26 de febrer de 2021.

L’expedient es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació del seu anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un dels diaris de premsa diària de més divulgació a Sant Quirze del Vallès, web o portal telemàtic municipal i exposició en el tauler d’anuncis municipal. Aquest termini es computarà des de la darrera d’aquestes publicacions, conforme l’establert en l’article 23.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Es concedeix audiència a les persones interessades durant el termini de 10 dies hàbils, els quals començaran a comptar des de la recepció de la notificació de l’acord d’aprovació. S’entendran interessades les persones propietàries de finques incloses en el Sector que formin part de la Junta de compensació.

Exposició pública:

BOPB: 11/11/2021

DIARI: El Punt Avui de 6/11/2021

ETAULER: de l'11/11/2021 a l'11/12/2021

Fi d’informació pública:  11/12/2021

 

Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal d'instal·lacions d'autoconsum d'energia fotovoltaica de Sant Quirze del Vallès

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 28 d'octubre de 2021, ha aprovat  definitivament l'Ordenança municipal d'instal·lacions d'autoconsum d'energia fotovoltaica de Sant Quirze del Vallès.

 

A aquest efecte, es publica l'Anunci amb el text íntegre de l'Ordenança, que  entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i serà vigent fins a la seva modificació o derogació.

 

Publicació al BOPB: 18/11/2021

 

 

Aprovació inicial del Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i instal·lacions

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25/02/2021 ha aprovat inicialment el Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, que consta dels documents següents, que s'adjunten:

- Document del Plànol de Delimitació

- Plànol Delimitació (Annex I)

- Plànol Delimitació (Annex II - plànol)

L'acord i el Plànol es sotmeten al tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la publicació de l'anunci al BOPB, al tauler d'anuncis municipal, al web municipal, a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin adients.

Altrament, es dona audiència a les persones interessades pel mateix termini.

Simultàneament, es sol·licita informe al Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya.

Publicació al BOPB: 11/03/021

Fi d'informació pública: 26/04/2021

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto