Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Territori i Medi Ambient / Informació pública expedients

Informació pública expedients

Aprovació inicial del Reglament d'ús dels horts municipals

El Ple de l'Ajuntament, es sessió ordinària de 28/07/2022, ha aprovat inicialment i definitivament si no és objecte de reclamacions, el Reglament d'ús dels horts municipals de Sant Quirze del Vallès.

 

L'acord i el text íntegre aprovat se sotmeten a informació pública mitjançant la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis municipal, per un període de trenta dies hàbils, a fi i efecte que es pugui examinar l'expedient i presentar les al·legcions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions, l'acord adoptat esdevindrà definitivament aprovat.

 

Exposició pública: fins el 21/10/2022

 

BOPB:08/09/2022

DOGC:08/09/2022

Diari El Punt Avui de 5/09/2022

etauler: del 2/09/2022 sl 18/10/2022

 

 

Aprovació definitiva del text refós de l'Ordenança municipal d'ocupació de les vies públiques

Per acord de Ple municipal en sessió ordinària de 30 de juny de 2022, s'ha aprovat definitivament el text refós de l'Ordenaná mun icipal d'ocupació de les vies públiques.

A aquest efecte, es publica l'Anunci amb el text íntegre de l'Ordenança, que entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 

Publicació:

BOPB: 20/07/2022

DOGC: 8/09/2022

etauler: del 27/07/2022 al 17/08/2022

 

Entra en vigor l'11/08/2022

 

 

 

 

 

 

 

Aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de la Junta Urbanística de Compensació El Castellet

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 22 de febrer de 2022, ha aprovat definitivament la modificació dels Estatuts de la Junta Urbanística de Compensació El Castellet en els termes plasmats en el certificat de l’acord de l’Assamblea General del passat 26 de febrer de 2021.

 

Publicació

DOGC:11/03/2022

BOPB:11/03/2022

DIARI: El Punt Avui de 7/03/2022

ETAULER: del 4 al 24/03/2022

 

 

Aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal d'instal·lacions d'autoconsum d'energia fotovoltaica de Sant Quirze del Vallès

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 28 d'octubre de 2021, ha aprovat  definitivament l'Ordenança municipal d'instal·lacions d'autoconsum d'energia fotovoltaica de Sant Quirze del Vallès.

 

A aquest efecte, es publica l'Anunci amb el text íntegre de l'Ordenança, que  entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i serà vigent fins a la seva modificació o derogació.

 

Publicació al BOPB: 18/11/2021

 

 

Aprovació inicial del Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i instal·lacions

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25/02/2021 ha aprovat inicialment el Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, que consta dels documents següents, que s'adjunten:

- Document del Plànol de Delimitació

- Plànol Delimitació (Annex I)

- Plànol Delimitació (Annex II - plànol)

L'acord i el Plànol es sotmeten al tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la publicació de l'anunci al BOPB, al tauler d'anuncis municipal, al web municipal, a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin adients.

Altrament, es dona audiència a les persones interessades pel mateix termini.

Simultàneament, es sol·licita informe al Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya.

Publicació al BOPB: 11/03/021

Fi d'informació pública: 26/04/2021

X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto