Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Informació pública / Planejament / Planejament en curs

Planejament en curs

Ordenança municipal de circulació en projecte

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 26 de novembre de 2020, ha aprovat inicialment i definitivament, si no es objecte de reclamacions, la nova Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles a via pública i espais col·lectius de Sant Quirze del Vallès.

L'acord i el text íntegre aprovat, se sotmeten a informació publica mitjancant la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis municipal, per un període de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions, a fi i efecte que es pugui examinar i presentar les al·legacions que es cregui adient.

 

A aquest efecte, es publiquen els documents següents:

- Anunci exposició pública

- Certificat acord aprovació inicial i informe jurídic

- Decret creació Comissió i actes de la comissió político tècnica

 


Planejament en curs

En aplicació de l'article 23 d'aquest Reglament i de l'article 10 del Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, es pot consultar la documentació relativa al planejament i la gestió urbanística del municipi que actualment es troba en fase d'informació pública

Planejament General

  •  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) - Aprovació inicial i suspensió de plans urbanístics derivats i de llicències.
    Per consultar l'expedient podeu accedir a l'enllaç següent:

Pàgina municipal del POUM - documentació

Tràmit presentació al·legacions a l'aprovació inicial del POUM


  

Aprovació Avanç Aprovació inicial
Publicació diaris
BOPB DOGC
PLE 05/04/2018 PLE  28/03/2019      

 

  •  Projecte de modificació de la normativa urbanística del PGOU articles 143, 146 i 285.

Anunci aprovació inicial

Projecte Modificació puntual de les NNUU, novembre 2017 - document aprovat


  

Aprovació Inicial
Publicació Diari BOPB
Aprov. provisional  
PLE 30/11/2017 Diari Sabadell 3 i 7/02/2018  23/01/2018  PLE: 26/04/2018  

 

  •  Text refós MP de la normativa urbanística del PGOU articles 143, 146 i 285.

Anunci aprovació 

Text Refós Modificació puntual de les NNUU PGOU - document aprovat


  

Aprovació
Publicació Diari BOPB
   
PLE 17/12/2019  El Punt Avui 21/01/2020  07/01/2020    

 

 

  •  Modificació  puntual del PGOU en relació amb la delimitació d'un PMU a l'Àrea Comercial clau 5c de l'àmbit de Can Canals Nord (Alcampo) i Suspensió de tramitacions i de llicències àmbit Centre Comercial Alcampo

Suspensió durant el termini d'un any de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències i autoritzacions en tot l'àmbit del Centre Comercial Alcampo de Sant Quirze del Vallès, delimitat gràficament a l'annex.

 

Anunci aprovació inicial

Projecte Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès, en relació amb la dellimitació d'un PMU a l'Àrea Comercial clau 5c de Can Canals Nord (Alcampo) (aprovat inicialment)


  

Aprovació Inicial
Publicació Diari BOPB
Aprov. provisional  
PLE 15/10/18  El Punt Avui 22/10/18  25/10/18    

  

Planejament derivat

 

  •  Pla Especial Urbanístic per a la regulació d'espectacles, activitats recreatives i de restauració en els polígons industrials de Can Casablanques, Can Canals i Can Torres-Can Llobet

 

Anunci aprovació inicial

Pla Especial Urbanístic regulació espectacles, activitats recreatives i de restauració PPII Can Casablanques, Can Canals i Can Torres-Can Llobet- document

PEU - normativa

PEU - plànols


  

Aprovació Inicial
Publicació Diari BOPB
Aprov. provisional  
JGL 05/05/2020  El Punt Avui 01/06/20  29/05/2020  PLE 22/12/2020

______________________________________________________________

 

Gestió Urbanística

  • Projecte reparcel·lació parcel·la d3.1.1. del sector Castelltort

Anunci aprovació definitiva

Projecte reparcel·lació parcel·la d3.1.1. -  document aprovat definitivament

Anunci correcció errada material aprovació definitiva Projecte
 

Aprovació Inicial
Publicació Diari BOPB
Aprov. definitiva BOPB
JGL 28/12/2017  Diari Sabadell 3 i 4/02/18  24/01/2018  JGL 26/02/2019  18/03/2019

 


 

Suspensió de tramitacions i de llicències parcel·la única consolidada com àrea comercial clau 5C del polígon A del Pla Parcial Sud-Oest

Suspensió durant el termini d'un any de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències i autoritzacions en tot l'àmbit del Centre Comercial Alcampo de Sant Quirze del Vallès. Es determina que aquesta suspensió no afectarà a les llicències d'obres relatives a actuacions de reparació i/o manteniment que puguin plantejar-se en l'àmbit afectat ni a les comunicacions relatives als canvis de titularitat d'activitats existents.

  • Memòria i plànols
Aprovació
Publicació Diari BOPB
DOGCl
PLE 27/07/2017  16/10/2017  03/10/2017  16/10/2017

 

Suspensió de tramitacions i de llicències d'establiments d'us recreatiu segons la classificació de l'article 277 del PGO. Polígons Can Canals i Can Casablanques

Suspensió durant el termini d'un any de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències, autoritzacions i comunicacions de les activitats recreatives destinades a serveis relacionats amb les maniestacions comunitàries de l'oci i de l'espectacle.

Aprovació
Publicació El Punt Avui
BOPB
DOGCl
PLE 26/04/18  15/05/18  18/05/18  01/06/18

 

 

 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto